Lavbundsarealer og vådområder

Lavbundsarealer er typisk tidligere enge, moser og søer, der er blevet afvandet og opdyrket. De udgør et vigtigt potentiale for udvikling af områder med stor naturværdi og skabe sammenhænge mellem naturområder. Genopretning af lavbundsarealer til vådområder kan også være med til at nedbringe landbrugets udledning af især kvælstof, men også fosfor til vandmiljøet. For ikke at forhindre, at lavbundsarealer på et tidspunkt kan genoprettes til vådområder, er det derfor hensigtsmæssigt at friholde dem for byggeri, anlæg, byudvikling, større veje mv.

Fremme muligheden for, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes på lavbundsjorde til gavn for vandmiljøet og naturen og med henblik på at opfylde gældende miljømål.

 

8.2.1 Udpegning af de potentielle vådområder

De udpegede potentielle vådområder fremgår af kommuneplanens interaktive kort /hovedkort 8 og udgør grundlaget for iværksættelse af projekter for genskabelse af vådområder i medfør af vandplanernes indsatsprogram frem til 2015 vandområdeplanerne frem til 2021.

8.2.2 Vådområdeprojekter

Ved konkrete projekter skal der foretages en samlet afvejning i forhold til andre hensyn, så som hensyn til skove, eksisterende anlæg og arealer med væsentlige naturhistoriske og kulturhistoriske interesser i områderne.

8.2.3 Landzonetilladelser inden for potentielle vådområder

Inden for de potentielle vådområder, som fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 8 kan der ikke meddeles tilladelse efter Planlovens § 35 til forhold, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

8.2.4 Byggeri og anlæg inden for lavbundsarealer 

Lavbundsarealer, der ikke er udpeget som potentielle vådområder, skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, der kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde våd- og naturområder. Lavbundsarealerne fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 8.

Potentielle vådområder

De potentielle vådområder er lavbundsarealer, der specielt er udpeget til at kunne indgå i de såkaldte vådområdeprojekter, der er en del af at realisere vandplanerne vandområdeplanen.

Genopretning af vådområder vil kunne medvirke til, at kvalitetsmål for vandmiljøet kan opfyldes. Ved genopretning af vådområder genskabes den naturlige vandstand og vandstrømning igennem større, samlede områder. Det kan f.eks. være genslyngning af et vandløb kombineret med, at vandstanden generelt hæves. Herved skabes naturtyper som moser, sumpskove, lavvandede søer og våde bredarealer langs vandløbet.

Inden for internationale naturbeskyttelsesområder kan vådområdeprojekter kun gennemføres, såfremt projektet ikke vurderes at indebære forringelse, eller hindrer genoprettelse af områdets naturtyper eller af levestederne for de arter, som området er udpeget for. Projekter må heller ikke indebære forstyrrelser med betydelige konsekvenser for de pågældende arter.

Lavbundarealer

Lavbundsarealer omfatter typisk afvandede eller drænede enge, moser, søer og havområder. Ved ophør af landbrugsdrift vil værdifulde naturområder kunne opstå naturligt eller gennem naturgenopretning. Derfor bør disse arealer friholdes for byggeri og anlæg.

Lavtliggende arealer kan desuden i særlig grad blive udsat for oversvømmelser som følge af klimaændringer, og det kan også af den grund være hensigtsmæssigt at friholde dem for byggeri og anlæg.

Udpegningsgrundlag

Retningslinjer og arealudpegning for potentielle vådområder er overført uændret fra Regionplan 2005. De statslige vandplaners indsatsprogram giver ikke anledning til at ændre udpegningen.

Som lavbundsarealer er udpeget arealer, der havde eng eller mosesignatur på generalstabskort fra 1890'erne, og som ikke er omfattet af udpegningen som potentielle vådområder.

Faaborg-Midtfyn Kommune er som led i den kommunale vådområdeindsats (jf. aftale mellem KL og Miljøministeriet den 27. november 2009 og senest aftale fra den 22. december 2016 om anden vandområdeplanperiode dvs. for årene 2017-2021) involveret i etablering af vådområder, der skal tilbageholde næringsstoffer fra vandmiljøet. Indsatsen ligger i forlængelse af vådområdeindsatsen i Vandplan (2010-2015)vandmiljøplan II og ”Miljømilliarden”, hvor der f.eks. er genskabt vådområder langs Sallinge Å, Horne-Mølle Å, Hågerup Å, Silke Å, Odense Å, ved Arreskov Sø, i Lindkær ved Ravnholt gods og i Nakkebølleinddæmningen.

Den kommunale vådområdeindsats er beskrevet i de vandplaner den vandområdeplan som kommunen berøres af. Herefter er den nærmere indsats fastsat i vandoplandsplaner for henholdsvis kvælstofomsættende vådområder og vådområder for tilbageholdelse af fosfor. Vandoplandsplanerne udarbejdes af vandoplandsstyregrupper. Faaborg-Midtfyn Kommune leder vand til fire vandoplande, og dermed skal Faaborg-Midtfyn Kommune bidrage til indfrielse af nærringsstofkravene i oplandet til Odense Fjord, Lillebælt/Fyn, Storbælt og Det Sydfynske Øhav. I henhold til vandoplandsplanerne skal Faaborg-Midtfyn Kommune etablere tre kvælstofomsættende vådområder på tilsammen ca. 200 ha. Disse er lokaliseret langs Sallinge Å og Horne Mølleå med henblik på at forbedre vandkvaliteten i henholdsvis Odense Fjord og Helnæs Bugt. Derudover skal Faaborg-Midtfyn Kommune etablere et vådområde for tilbageholdelse af fosfor på 9 ha i oplandet til Nr. Søby Sø.

Vådområderne etableres i de udpegede potentielle vådområder eller lavbundsområder.