Turisme

Turisme er en vigtig og voksende del af det samlede erhvervsliv i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi ønsker at understøtte turismens vækst og sikre gode rammebetingelser for turisterhvervets udviklingsmuligheder. Alt tyder på at oplevelsesøkonomien, herunder turismen, vil få væsentligt, stigende økonomisk betydning i samfundet de kommende år. Turismeerhvervet er kommunens næstmest vækstende erhverv, kun overgået af transportsektoren. På landsplan er turismeerhvervet nummer et.

Det potentiale skal udnyttes for herigennem at styrke kommunen som helhed. At tiltrække turister kan ikke alene tackles af en kommunes det kræver en regional indsats. I samarbejde med de øvrige fynske kommuner og private aktører indenfor turismeerhvervet på Fyn har Faaborg-Midtfyn Kommune derfor også sat betydelig fokus på området ved at indgå i et klyngesamarbejde omkring turisterhvervet; Destination Fyn, hvis formål er at:

”Fyn og Øhavet skal være en bæredygtig kvalitetsdestination, hvis fortællinger, attraktioner, events og erhvervsklynger tilsammen skaber global synlighed og tiltrækker gæster til destinationen hele året”.

Faaborg-Midtfyn Kommune har allerede en koncentreret turisme i den sydlige del af kommunen. Øhavet og bakkelandskabet på Faaborg-egnen er sammen med den rige kulturarv de store turist-trækplastre, som vi skal gøre vores bedste for at værne og udvikle. Netop naturen og kulturarven giver optimale vilkår for vækst i turismen, herunder udvikling af aktiv ferie med gode friluftsoplevelser. Området har også særlige erhvervs muligheder indenfor afsætning i produktion og salg af lokale kvalitetsfødevarer, og rammerne er ideelle for udvikling af kulinarisk turisme kombineret med oplevelsesøkonomi med events inden for outdoor-aktiviteter, musikfestivaler, filmmiljø og kulturarven. Det interessante er, at udvikling af gode oplevelser også styrker bosætningen. Muligheden for at få en aktiv fritid med gode natur- og kulturtilbud spiller en stor rolle for folk, der planlægger at flytte.

Det er vigtigt for udviklingen af turismen og oplevelsesøkonomien i Faaborg-Midtfyn Kommune, at der er tilstrækkelige muligheder for udvidelse af overnatningskapaciteten, men udviklingen af turismen skal ske på en sådan måde, at natur, miljø og kulturværdierne bevares, forbedres og udvikles. Udviklingen herudover skal ske under hensyntagen til andre væsentlige samfundsmæssige interesser. Det gælder ikke mindst i de kystnære områder, som i national sammenhæng har særlig status med særlige regler om beskyttelse i Planloven. Der er herudover behov for, at den øgede turisme og mere aktivt friluftsliv følges op af en udbygning af naturgrundlaget med flere nye besøgsområder, der kan mindske presset på enkeltlokaliteter, og at styrke indsatsen på naturforvaltningsområdet.

Indsatserne i planperioden skal bidrage til at styrke vores turistdestinationer med tilbud af bred variation og høj kvalitet, hvad angår overnatning, natur, kultur samt oplevelsestilbud inden for aktiv turisme og fødevarer. Det skal bidrage til at skabe øget vækst i turismen med højere kvalitet og med flere gæster og oplevelsestilbud, der kan bidrage til flere og nye arbejdspladser inden for turisterhvervene.

Turisterhvervet er en mangesidet forretning inden for overnatning, bespisning, attraktioner, oplevelser/events/deltageraktiviteter, naturoplevelser, aktiv ferie, transport og shopping. Afsnittet her udgør Faaborg-Midtfyn Kommunes sammenhængende turistpolitiske overvejelser.

 • Fyn og Øhavet skal være en bæredygtig kvalitetsdestination
 • Turismen og oplevelsesøkonomien i kommunen skal styrkes. Dette skal blandt andet ske med afsæt i det tværkommunale samarbejde omkring Destination Fyn
 • Vi skal være kendt som et af Danmarks bedste områder for friluftsliv og motion i naturen - det aktive udeliv.
 • Kommunens borgere skal have glæde af turismeindsatsen
 • Helårsturismen skal styrkes og derigennem skabe flere arbejdspladser
 • Turisterhvervet skal have en vækst i antal overnatninger på min. 10%.
 • Turisterhvervet skal opleve markant vækst i outdoorturismen.
 • Den kommunale turismeindsats fokuseres på aktiviteter og faciliteter, der kan bidrage til at udvikle det sydfynske øhav som destination for aktiv ferieturisme.
 • Faaborg og Faaborg-egnens status som turistdestination på Fyn skal fastholdes.
 • Faaborg og Faaborg-egnen skal udvikles med nye faciliteter og større attraktivitet og tilføres et større overnatningsvolumen både i byen og i det turistmæssige opland.
 • Det Sydfynske Øhav skal udpeges til UNESCO Global Geopark
 • Ringe og Ringe-egnens rolle i den fælles fynske satsning Bike Island skal udvikles.
 • I Forstadsbåndet og især området omkring Nr. Lyndelse-Nr. Søby skal turismeindsatsen knyttes til potentialet i fortællingen om Carl Nielsen.
 • Ved investeringer i turismepotentialet skal synergier mellem attraktiv by- og landskabsudvikling og potentielle naturforbedringer vægtes højt.

10.2.1 Turismeindsatsers forhold til egnsprofilerne og lokalsamfundene

Udvikling af turismeindsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune skal tage udgangspunkt egnsprofilerne og lokalsamfundenes styrker.

10.2.2 Udvikling af turisme 

Udvikling af turisme i Faaborg-Midtfyn Kommune skal ske på baggrund af nyeste viden om Sydfyns turismepotentiale set i relation til nationale og internationale tendenser.

10.2.3 Samarbejde om turisme udvikling

Udvikling af turisme skal ske i aktivt samarbejde med Destination Fyn, de Sydfynske Kommuner og Naturturisme I/S.

10.2.4 Turisme udvikling inden for kystnærhedszonen

I kystnærhedszonen skal nye større anlæg placeres i, eller i tilknytning til, Faaborg (turistcenter), hvor der i forvejen er mange turistfaciliteter. Der kan også indpasses mindre turismeanlæg i mindre byer og landsbyer som fx Dyreborg, Faldsled, Bøjden, Lyø By, Avernakø By og Bjørnø By, hvor det er foreneligt med landskabs-, natur og kulturmiljøinteresser.

10.2.5 Placering af nye anlæg for turisme

Nye anlæg for turismen skal som hovedregel placeres i tilknytning til Faaborg by og udbygge og understøtte de faciliteter, der allerede findes og vil blive etableret i Faaborg by. Strategien er at styrke Faaborg som knudepunkt for turismen på Sydfyn. Herudover vil Faaborg-Midtfyn Kommune prioritere muligheder for udvidelser af eksisterende og velfungerende anlæg højt for at sikre anlæggenes fortsatte levedygtighed.

10.2.6 Turisme udvikling uden for kystnærhedszonen

Uden for de kystnære områder skal eventuelle større ferie- og fritidsanlæg som hovedregel placeres i tilknytning til byer for at undgå et uhensigtsmæssigt pres på naturressourcerne i det åbne land.

Udviklingen af faciliteter og rammer for turismen understøttes primært af kommunens samarbejde med øvrige fynske kommuner igennem Destination Fyn og Geopark – Det Sydfynske Øhav/Naturturisme I/S. Samspillet med turisterhvervet samt foreningslivet er ligeledes vigtig.

Kerneområder:

 • Unikke landskaber – Geopark Det Sydfynske Øhav.
 • Øhavet
 • Aktiv ferie - Outdoor
 • Kulinarisk turisme
 • Museerne
 • Faaborg, herunder havneområdets potentiale

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi stærke, stedbundne kvaliteter i form af vores kultur, kyster og fantastiske landskaber. Vores idræts- og kulturliv og den særlige idylliske stemning i de sydfynske byer og det åbne land er vigtige aktiver i udviklingen af oplevelser og turisme.

Udvikling af turismen i Faaborg-Midtfyn Kommune sker med afsæt i de stedbundne potentialer og en bevidsthed om høj kvalitet. Vi skal udnytte det potentiale, der ligger i at binde kultur, natur, madoplevelser, muligheden for aktiv ferie og afslapning i rolige, smukke omgivelser sammen.

Faaborg-Midtfyn Kommune har styrkepositioner inden for en lang række oplevelsesmuligheder. Det er vigtigt at arbejde i dybden med at udbygge de styrkepositioner, så faciliteter, tilbud og oplevelsesmuligheder bliver af endnu højere kvalitet. Men det er samtidig vigtigt at have øje for bredden af styrkepositioner for at sikre synergieffekten mellem disse. Dette vil give turister og borgere en oplevelse af, at Faaborg-egnen som destination kan byde på meget mere, når man giver sig tiden til at opleve det.

Unikke landskaber

Faaborg-Midtfyn Kommune er begunstiget af unikke landskaber af så høj værdi, at de i sig selv tiltrækker turister. Det fantastiske kystlandskab og øhavet, det stærkt kuperede terræn i de sydfynske alper og udviklingen af et enestående naturområde omkring Tarup-Davinde i nord er trækplastre, hvis potentiale kan udvikles i langt højere grad samtidig med vi sikrer, at landskabet og naturen beskyttes og forbedres. Med udnævnelsen af Svanninge Bakker til et af Danmarks 15 bedste naturområder i Danmarks Naturkanon fra 2018 har vi et enestående udgangspunkt at arbejde videre med indenfor turismeerhvervet.

De sammenhængende landskaber, den smukke natur og friluftsmuligheder i den grøn-blå landskabsstruktur giver de ideelle rammer for at tiltrække turister, der ønsker at nyde roen og naturen. Naturen kan benyttes til at finde ro eller være aktiv i et højt tempo. Det er muligt at skabe bedre adgang til naturområder af særlig værdi. Dette vil komme både gæster og borgere til gode. Samtidig søges naturområderne udbygget for at sikre plads og unikke naturoplevelser for borgere og gæster også fremover.

Geopark Det Sydfynske Øhav

De fire kommuner Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg ansøger om at blive optaget som UNESCO Geopark. Området med de 4 sydfynske kommuner indeholder tilsammen 11 områder der er udpeget til at have national geologisk interesse. Tre af udpegningerne – herunder hele Øhavet – har international betydning. Det geologiske fundament for en geopark hviler således på et solidt grundlag.

Grundlaget for denne geopark er

 • LANDSKABET: Istiderne skabte et kystlandskab med mere end 50 øer og holme, fjorde, nor, strandenge og bølgende bakker. Et frugtbart landskab, som ustandseligt åbner for vidunderlige udsigter over land og vand. Det Sydfynske Øhav er udpeget som GeoSite – en betegnelse for geologiske steder af international videnskabelig værdi.
 • NATUREN: Øhavet rummer et mangfoldigt dyre- og planteliv. Over halvdelen af alle danske naturtyper af international værdi findes her, og fuglelivet er unikt. For naturelskere er Øhavet et mekka.
 • KULTURHISTORIEN: Vandet og søfarten binder Øhavet sammen med resten af verden. Byerne bærer smukt præg af historien, en perlerække af havnekøbstæder, skipperbyer og småhavne omkranser Øhavet. Inde i landet ligger herregårdene tæt og fortæller eventyr fra fortid og nutid.

Geoparken vil være en blåstempling af Det Sydfynske Øhav som destination, og ikke mindst vil geoparken have en høj markedsførings værdi – og det ”genopdagede” brand, som også turisterhvervet i højere grad og i fællesskab på tværs af kommunegrænserne er begyndt at samarbejde om.

Naturen i og omkring Det Sydfynske Øhav er naturligvis et stort aktiv for os, som bor her, men også for turister og gæster med særlige interesser som at vandre, cykle, sejle, dykke, dyrke vandsport, fiske og samle fødevarer i naturen. Den sydfynske natur er særlig, og den skal bruges som et særligt aktiv i tiltrækning af turister, dog i en god balance med beskyttelse og pleje af naturen.

Aktiv ferie

Øhavet, Bakkelandskabet og Tarup-Davinde giver Faaborg-Midtfyn Kommune en af landets bedste muligheder for netop at skabe en særdeles stærk og attraktiv profil - en kommune med enestående muligheder for et aktivt udeliv. En stærk profil i konkurrencen om turister og nye tilflyttere. Det aktive udeliv er og skal forblive en væsentlig del af kommunens DNA.

I Faaborg- Midtfyn Kommune er der optimale rammer for udøvelse af aktiv ferie. Dette skal i de kommende år udvikles og understøttes for at tiltrække langt flere turister, der har interesse i at være aktive i deres ferie. Der er både rammer i naturen for selvorganiseret aktiv ferie og muligheder for aktiv ferie i form af organiserede kurser og undervisning.

Vi har sammen med både lokale erhvervsdrivende, outdoor turismeaktører og frivillige udviklet attraktive muligheder for at øge turismen med fokus på det aktive udeliv - f.eks. kan nævnes Riderute Sydfyn, Outdoor Sydfyn, Tarup-Davinde naturområde, øerne og de blå støttepunkter langs Ø-havet, der er blevet landskendt.

Indenfor vandring, turcykling, lystfiskeri og ridning er der i dag en klar styrkeposition - et godt udgangspunkt. Alle fem målgrupper rummer et betydeligt turismepotentiale. Vi ved, at disse målgrupper rejser efter deres interesse. Indenfor lystfiskerturisme samt mountainbike kan vi med en målrettet indsats blive blandt de foretrukne danske destinationer.

Fyn er skabt til cykelturisme. Og de potentialer, vi har som cykeldestination, skal sættes endnu bedre i spil, så vi udnytter den store vækst, der i øjeblikket ses i cykelturisme. Ambitionen er at gøre Fyn og Faaborg-Midtfyn Kommune til nordeuropæisk hotspot for cykelturisme.

Vi skal fortsat udvikle tilgængeligheden og støttepunkter i naturen - gennem nære relationer og tæt samarbejde med centrale aktører i kommunen - f.eks.

 • Naturstyrelsen, bl.a. naturskolen Trente Mølle, Gåsebjergsand og Svanninge bakker.
 • Bikubenfonden, i forhold til Svanninge Bjerge og fondens særlige fokus på socialt udsatte.
 • Tarup-Davinde I/S, det fælleskommunale selskab der udvikler nye rekreative arealer.
 • Naturturisme I/S, det fælleskommunale selskab der udvikler naturturismen og støttefaciliteter i naturen.
 • Lokale lodsejere, der er vigtige aktører for at skabe tilgængelighed og sammenhæng i naturen.

Havørred Fyn

Havørred Fyn begyndte i 1990 som et af en række initiativer for at fremme det private erhvervsliv på Fyn. Formålet med projektet er, at opbygge en sportsfiskerturisme efter havørreder på Fyn, Langeland og Ærø, og de omkringliggende øer med baggrund i en aktiv naturpleje med udsætning af fisk og restaurering af vandløb, samt en proaktiv markedsføring i udlandet. Havørred Fyn har stor dokumenteret succes, og andre egne af Danmark prøver at efterligne konceptet. Skiftende miljøministre bruger projektet som forbillede til nye erhvervstiltag.

Havørred Fyn er en gevinst for alle og bidrager positivt til en mere alsidig natur med flere fisk, flere tilrejsende turister, flere lokale jobs og øget omsætning.

Fra Havørred Fyns nøgletal ved man, at projektet genererer min. 55.000 årlige overnatninger fra havørredfiskende turister, hvilket skaber en lokal meromsætning for det relaterede erhvervsliv på min. 50-58 mio. kr. og en beskæftigelse på 38 årsværk. Omsætningen genererer ligeledes et samlet skatte- og afgiftsprovenu til stat og kommuner på 9,5 mio. kr., hvilket kan sammenholdes med den årlige investering i projektet på 4,3 mio. kr.

Kulinarisk turisme

Sydfyn og øerne i Det Sydfynske Øhav kan allerede i dag byde på kulinariske oplevelser, der for­tjener et langt større internationalt publikum end tilfældet er i dag. Det er oplagt at binde disse oplevelser sammen med andre tilbud for at skabe noget tyngde. Kulinarisk turisme og gastronomi kan blive en løftestang til udvidelse af sæsonen – og vil derfor blive prioriteretog understøtte de kommende år. Den kulinariske turisme er ligeledes en vigtig del af Geopark fortællingen.

Museerne

Faaborg Midtfyn Kommune rummer en del museer og attraktioner – herunder slotte & herregårde.
Kulturturismen har således et solidt fundament, som understøttes af udviklingen og investeringerne i de to signaturprojekter; Faaborg Museum og Øhavsmuseet.

Faaborg Museum; De fynske maleres eget museum kalder man med rette Faaborg Museum. Et malerimuseum i den absolutte elite

Udviklingen af Øhavsmuseet som et besøgscenter til Øhavet vil styrke byens og egnens profil; Naturen og et nyt udsyn. Besøgscenteret skal formidle det særlige dyre- og menneskeliv som øhavet har dannet ramme om, samt formidle de kulturspor, som det liv har sat i Øhavets landskab.

Øhavsmuseet spiller tillige en stor rolle i arbejdet med at få udpeget det sydfynske øhav til UNESCO Global Geopark. Øhavsmuseet vil være Faaborg Midtfyn kommunens indgang og kommende velkomstcenter til Geoparken

Faaborg

- herunder havneområdets potentiale;
Faaborg by er kommunens turismecentrum. Faaborg er i gang med at transformere sig fra industriby til en oplevelses- og turistby. En sådan transformation kan være omkostningstung. Derfor er strategien, at transformationen skal bæres af at udvikle eksisterende funktioner og slagterigrunden, så de fortsat dækker borgernes behov, men samtidig bliver attraktioner, der giver rum og oplevelser for turister og besøgende.

I Faaborg tegner der sig en tydelig ”kultur- og fritidsakse”, hvor forskellige institutioner såsom Faaborg Museum, Helios Kulturhus, Forum Faaborg og Havnebadet ligger. Aksen udgøres af perler på en snor langs den delvist åbne Sundrende. Udviklingen af kulturprojekter, såsom Øhavsmuseum og renovering af Faaborg Museum vil fuldende og styrke perlerækken af oplevelser i byen. De vil stimulere lysten til at besøge Faaborg yderligere samt lysten til at blive længere eller komme igen.

KurKulturFaaborg er arbejdstitlen for projektet der arbejder med kurbegrebet i krydsningen mellem velvære og behandling og retter sig mod både turister, kursister og patienter. Målgruppen omfatter såvel familier som seniorer, med særlig fokus på de såkaldte Rask+.

Visionen er at skabe et unikt kurtilbud, som ligger i forlængelse af Faaborgs øvrige potentialer og kvaliteter. Projektideen retter sig dels mod udvikling af eksisterende tilbud, der retter sig mod gæster som er turist, patient eller klient, dvs. udviklingen af lokale erhvervsvirksomheder lige fra hoteller, forretninger og behandlere. Centralt i projektet er skabelsen af et nyt såkaldt ”epicenter” med faciliteter for rekreation, behandling og ophold. Her kan såvel lokale aktører og gæster tage deres udgangspunkt. Målet er at skabe et projekt, som skaber liv i byen og i havnen året rundt, men jo ikke på samme måde hele tiden.