Skovrejsning

Det er et nationalt mål, at skovarealet skal øges i Danmark. Kommuneplanen skal fremme, at skovrejsningen sker, hvor det samlet set er mest hensigtsmæssigt at plante skov af hensyn til f.eks. beskyttelse af grundvand og fremme af rekreative muligheder. I kommuneplanen er derfor udlagt områder, hvor skovrejsning er særligt ønskelig. Der er også udlagt områder, hvor skovrejsning er uønsket, og derfor ikke tilladt. Inden for de øvrige områder er skovrejsning muligt.

Gennem udpegning af skovrejsningsområder (positivområder):

 • At fremme en aktiv beskyttelse af grundvandsressourcer
 • At fremme bynære friluftsmuligheder
 • At forbedre spredningsmuligheder for det vilde dyre- og planteliv

Gennem upegning af områder, hvor skovrejsning er uønsket (negativområder):

 • At undgå skovrejsning på steder, hvor det af hensyn til anden planlægning eller væsentlige kommunale interesser er uhensigtsmæssigt at plante ny skov

11.3.1 Udpegning af skovrejsningsområder

Omfanget og beliggenheden af skovrejsningsområder, neutralområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket, fremgår af kommunens interaktive kort / hovedkort 8.

Skovrejsningsområder (positivområder)

Indenfor områder udpeget til positiv skovrejsning er det ønsket at fremme skovrejsning.

Til trods for at et område er udpeget til skovrejsningsområde, er beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelsesloven samt fortidsminder efter Museumsloven og beskyttelseslinjerne om disse, fortsat sikret mod tilplantning med skov. Områder omfattet af en landskabs- eller naturfredning kan endvidere begrænse muligheden for skovrejsning.

Områder med fredskovspligt samt områder udpeget til positiv skovrejsning betragtes i kommuneplanen som interesseområder for skovbruget. Således udgør områder udpeget til positiv skovrejsning særligt værdifulde områder for skovbruget.

Områder, hvor skovrejsning er muligt (neutralområder)

Her kan der plantes skov, hvis det ikke strider mod andre beskyttelsesbestemmelser. Man skal her være opmærksom på, at alle skovrejsningsprojekter skal VVM-screenes, jf. bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Uønsket skovrejsning (negativområder)

I områder, hvor skovrejsning er uønsket, er der forbud mod tilplantning med skov. Kommunen kan i særlige tilfælde give dispensation til skovrejsning, jf. bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.

Undtagelser

Forbudet mod skovrejsning i negativområderne gælder ikke for arealer udlagt til fredsskov.

Tilplanting for at lave vildtremiser og læhegn, produktion af pyntegrønt, juletræer eller energiskov i kort omdrift bliver ikke regnet for skovtilplantning.

Udpegningsgrundlag

Der er i forbindelse med Kommuneplan 2019 ikke foretaget en gennemgående revision af arealudpegning til hvv. positiv og negativ skovrejsning. Det betyder at arealudpegningerne stadig er baseret på Regionplan 2005. Der er foretaget enkelte konsekvensrettelser som følge af naturprojekter, og arealer indenfor åbeskytttelseslinjerne er udpeget til negativ skovrejsning i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven.

Skovrejsningsområderne

Følgende områder er prioriteret:

 • Grundvand: oplande til vandværker, hvor grundvandet er dårligt beskyttet
 • Bynærhed: ved byer med mere end 1000 indbyggere, hvor der vurderes at være særligt behov for at styrke de rekreative muligheder
 • Spredningskoridorer for dyr og planter: mindre udpegninger inden for særlige biologiske interesseområder

Områder, hvor skovrejsning er uønsket

Baggrunden for udpegningen er:

 • Friholdelse af hensyn til vejreservationer og kommuneplanlagte fremtidige byvækstområder og byvækstretninger
 • Kirkebeskyttelseszoner
 • Særligt bevaringsværdige landsbyejerlav
 • Særlige kulturhistoriske (især arkæologiske) beskyttelsesområder
 • Dele af de særlige landskabelige og de geologiske beskyttelsesområder, der ikke er forenelig med skovrejsning
 • Udpegede potentielle vådområder
 • De vigtigste lerbeskyttelsesområder og udpegede råstofgraveområder eller råstofinteresseområder for sand, grus, sten i Regionens råstofplan
 • Visse dele af de særlige biologiske interesseområder
 • Arealer i fuglebeskyttelsesområder med forekomst af gæs, svaner og vadefugle

Hvor der sker skovrejsning tæt ved byer af hensyn til beskyttelse af grundvand, vil kommunen arbejde for at de rekreative interesser indgår i projekterne. I første omgang vil kommunen prioriteret en fortsættelse af skovrejsning ved Ringe Vest projektet samt skovrejsning ved Nr. Lyndelse, jf. kommunens Friluftsstrategi.