Forurenet jord

Forurenet jord indeholder forurenende stoffer (olie, tungmetaller, opløsningsmidler eller lignende) i mængder, der kan udgøre en sundheds- eller miljørisiko. Kommuneplanen skal være med til at undgå spredning af forureningen, når forurenet jord eller sand flyttes. Den skal også være med til at begrænse forbruget af råstoffer (f.eks. sand og grus) ved at sikre størst mulig genanvendelse af renset, forurenet jord.

I Jordforureningsloven er der bestemmelser om håndtering af forurenet jord. Disse skal sikre, at kommunen medvirker til, at forurenet jord ikke medfører skader på menneskers sundhed, grundvand eller miljøet i øvrigt.

Dette afsnit præciserer de hensyn kommunen vil tage for at sikre, at forurenet jord mv. genanvendes eller deponeres hensigtsmæssigt, så man undgår at påvirke menneskers
sundhed eller miljøet, herunder grundvandet.

Du kan søge oplysninger om forurenede arealer hos Region Syddanmark, og oplysninger om områdeklassificering på kommunens hjemmeside.

  • At håndtering og bortskaffelse af forurenet jord hverken på kort eller lang sigt medfører risiko for menneskers sundhed, jord, grundvand, recipienter (havet, søer mv.) eller miljøet i øvrigt
  • At så meget forurenet jord som muligt renses og genanvendes, så forbruget af råstoffer og deponeringskapacitet mindskes. Den miljømæssige gevinst ved rensningen bør dog stå i et rimeligt forhold til de økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er ved behandlingen
  • At genanvendelse af lettere forurenet jord kun sker på steder, som på både kort og lang sigt er robuste overfor forurening af jord, grundvand, recipienter og miljøet i øvrigt
  • At genanvendelse af lettere forurenet jord sker gennem store reelle projekter, der ikke har karakter af en "skjult deponering"
  • At forurenet jord, som ikke kan sorteres, renses eller genanvendes, deponeres på et deponeringsanlæg eller i et specialdepot
  • At forureningsniveauet for jord, som mistænkes for at være forurenet, bestemmes inden jorden håndteres eller bortskaffes

12.3.1 Bortskaffelse af forurenet jord

Ved bortskaffelse af forurenet jord i Faaborg-Midtfyn Kommune skal det tilstræbes at følge følgende prioritering:

  1. Rensning. Forurenet jord skal renses på miljøgodkendte anlæg til fri anvendelse, såfremt dette er muligt med en rimelig teknisk/økonomisk indsats
  2. Anvendelse. Såfremt punkt 1 ikke kan efterleves, skal forurenet jord anvendes primært til afdækning på deponeringsanlæg eller sekundært i bygge- /anlægsprojekter
  3. Deponering på deponeringsanlæg. Såfremt punkt 1 og 2 ikke kan efterleves, skal forurenet jord deponeres på godkendt deponeringsanlæg eller i et specialdepot umiddelbart i tilknytning hertil
  4. Deponering andetsteds. Såfremt punkterne 1-3 ikke kan efterleves, kan forurenet jord deponeres på et særskilt, godkendt specialdepot uden tilknytning til et deponeringsanlæg

12.3.2 Depot for forurenet havnesediment

Et depot for forurenet havnesediment må normalt kun anvendes til deponering af havnesediment og ikke modtage andre materialer.
Et depot for forurenet havnesediment skal være tæt, således at der ikke kan ske udsivning af perkolat til jorden eller til vandmiljøet.
En eventuel udledning af overskudsvand fra et depot for forurenet havnesediment skal ske på en sådan måde, at udledningen af de stoffer, der er omfattet af Miljøministeriets gældende love og regler om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet begrænses mest muligt ved hjælp af bedst tilgængelig teknologi.

Jord- / støjvolde

Anvendelse af forurenet jord i støjvolde eller lignende kræver tilladelse fra kommunen. Der skal foretages en risikovurdering overfor den grundvandsinteresse, der er i området. Risikovurderingen skal godtgøre, at anvendelsen kan ske miljømæssigt forsvarligt. Etablering af støjvolde mv. kan desuden kræve landzonetilladelse.

Kortlægning af forurenet jord

I Faaborg-Midtfyn er det Region Syddanmark, der kortlægger forureninger efter lov om forurenet jord. Regionen kortlægger både ud fra viden om aktiviteter, som kan have medført forurening og ud fra undersøgelser. Region Syddanmark fører forurenede grunde ind i et offentligt register.
Region Syddanmarks hjemmeside under emnet jordforurening kan du se, om en grund er kortlagt. Alt efter hvor sikker en viden regionen har, kortlægger de forureningen på vidensniveau V1 eller V2.

Læs mere om forurenet jord og kortlægning på kommunens hjemmeside under Natur og miljø / Jord.

Områdeklassificering

Visse større områder, typisk i ældre byområder, er generelt lettere, diffust forurenet. Disse områder er omfattet af regler om områdeklassificering. Der er særlige krav til håndtering af forurenet jord, herunder lettere forurenet jord fra områdeklassificerede områder. Flytning af forurenet jord må først ske, når kommunen har accepteret den konkrete flytning.
Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget et jordflytningsregulativ, der præciserer områdeklassificeringen og administrationen af anmeldelser af flytning af forurenet jord.

Læs mere om områdeklassificering på kommunens hjemmeside under Natur og miljø / Jord.

Havnesediment

Kommunen skal behandle ansøgninger om landdeponering af opgravet havnesediment. Retningslinierne indeholder de særlige rammer, kommunen bruger ved fastsættelse af særlige vilkår til disse depoter for havneslam.

Hensigtsmæssig planlægning, godkendelse af anlæg til modtagelse af forurenet jord og administration af reglerne om jordflytning skal medvirke til, at forurenet jord behandles miljømæssigt forsvarligt.