Miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2019 blev screenet for miljøvurdering i forhold til det hidtidige plangrundlag - Kommuneplan 2013. Det blev besluttet at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2019.

Jævnfør screeningen vurderes det, at planforslaget ikke har væsentlig påvirkning af de miljøparametre som indgår i screeningen. Screeningen af planen viser ingen væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er ikke emner, der bør undersøges nærmere.

De overordnede resultater af screeningen er sammenfattet nedenfor.

Planens betydning for:

Bemærkninger

Ingen eller kun ubetydelig påvirkning

Potentiel væsentlig påvirkning


Natur

Udpegning af Grønt Danmarkskort kan medvirke til skabe større sammenhængende, værdifulde naturområder og modvirke isolation af enkeltområder.

Det forudsættes (som udgangspunkt), at det gældende beskyttelsesniveau for naturværdier respekteres i den efterfølgende detailplanlægning.

X

 

Vand

Der planlægges ikke for grundvandstruende aktiviteter. Der foretages tre steder udlæg af nye arealer til boligformål, mens der udtages arealer tre andre steder. De tre nye udlæg vurderes ikke at udgøre en risiko for grundvandsforurening.

Nyttiggørelse af regnvand kan få positiv effekt for blå-grønne strukturer i byerne.

X

 

Befolkning

Justering af arealudlæg til boligformål, primært i forstadsbåndet tilgodeser den eksisterende efterspørgsel og kan medvirke til en mere positiv befolkningsudvikling i kommunen.

X

 

Sikkerhed

Planen indeholder ikke tiltag der medfører væsentlige ændringer for sikkerhed, beredskab mv..

X

 

Jord

Der planlægges for enkelte nye arealudlæg til byudvikling, omvendt udtages tilsvarende arealer således at arealregnskabet går i nul.

Planen indeholder ikke tiltag der medfører væsentlige ændringer for råstoffer og jordforurening.

X

 

Ressourcer

Planen indeholder ikke tiltag der medfører væsentlige ændringer for ressourcer.

X

 

Luft og klima

Ny planlægning for klimatilpasning og erosion, herunder kysterosion understøtter forebyggelsen af skader som følge af oversvømmelse eller erosion på grund af klimaændringer.

X

 

Landskab

Planen indeholder ikke tiltag der medfører væsentlige ændringer for kystnærhedszonen. Enkelte nye arealudlæg er beliggende i bevaringsværdige landskaber, hvor der er særlige hensyn til karaktergivende landskabstræk.

Ny arealer til byformål kan have en visuel effekt ved grænsen mellem by og land.

X

 

Kulturarv

Ny udpegning af kulturmiljøer på baggrund af eksisterende kortlægning vil kunne medvirke til at styrke bevaringen af kulturarven og de kulturhistoriske værdier.

Det forudsættes at gældende beskyttelsesniveau for beskyttede fortidsminder, diger mv. respekteres i den efterfølgende detailplanlægning.

X

 


Samlet vurderes det, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. I screeningsafgørelsen er der endvidere lagt vægt på planens karakteristika og overordnede karakter, samt:

  • at planen ikke påvirker et Natura 2000 område
  • at planen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning (Landsplanlægningen, den Regionale råstofplan og Udviklingsstrategien)

Kommuneplanen fastlægger på overordnet niveau mål, retningslinjer og rammer for bl.a. den fysiske udvikling i kommunen. Derfor skal kommuneplanforslag også vurderes på dette overordnede niveau. Dette medfører, at vurderingen således koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, der kan have en indvirkning på miljøet, og hvilke afværgeforanstaltninger, det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægning af eksempelvis infrastruktur eller byudvikling.

Se hele Screeningen for miljøvurderingen her