Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af områder til virksomheder m.v., hvor der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav. Efter lukningen af slagteriet i Faaborg er der ingen virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Eksisterende risikovirksomheder fremgår af kommunens interaktive kort / hovedkort 4.pdf (1.7 MB). For risikovirksomheden er risikokonsekvens­området indtegnet ud fra et cirkulærekrav på 500 meter.

12.9.1 Konsekvensområder

Omkring risikovirksomhederne udlægges konsekvensområder på i udgangspunktet 500 m, jf. hovedkort 4.

Inden for konsekvensområderne må der ikke planlægges for risikofølsom arealanvendelse, medmindre det er sikret, at risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

Eventuel ændring af konsekvensområder kan ske efter en konkret risikovurdering af den aktuelle virksomhed.

Der må ikke placeres ny støjfølsom arealanvendelse indenfor opmærksomhedszonerne, se hovedkort 4, før der er foretaget en nøjere vurdering af mulighederne for at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser samt de økonomiske konsekvenser herved.

12.9.2 Etablering og udvidelse af risikovirksomheder

Risikovirksomheder må ikke etableres eller udvides væsentligt, hvis afstanden til eksisterende risikofølsom arealanvendelse er mindre end 500 m, med mindre risikoforholdene kan betragtes som acceptable.

12.9.3 Udpegning af arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Udpegning af arealer til virksomheder mv., hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige beliggenhedskrav, skal ske på baggrund af en konkret vurdering af omgivelsernes miljøfølsomhed.