Kollektiv trafik

Det er et nationalt mål at fastholde og udbygge den kollektive trafik i form af blandt andet bus- og togkørsel. En styrkelse af den kollektive trafik skal blandt andet være med til at begrænse følgerne på miljøet af det stadig øgede transportbehov i samfundet.

Kommuneplanen kan medvirke til dette ved at sikre, at den fysiske planlægning i form af f.eks. placering af nye bolig- og erhvervsområder ses i forhold til de regionale og lokale kollektive transportforbindelser. Den kollektive trafik skal tænkes med i udbygningen af vejnettet. Desuden skal forskellige former for kollektiv trafik som skolekørsel, færger, busser og togforbindelser planlægges, så der bliver god sammenhæng. Trafikselskabet FynBus har på vegne af de fynske kommuner og regionen udarbejdet en kollektiv trafikplan.

  • At få sammenhængende kollektiv trafik som tilgodeser så mange kørselsbehov som muligt.

  • Med udgangspunkt i den lovpligtige skolekørsel at få trafikselskabet til at tilrettelægge kørselen således, at så mange som muligt kan benytte den kollektive trafik. Dette gælder både kortere og længere ture.

  • At kørselen tilrettelægges således, at der bliver bedre sammenhæng mellem kommunens største bysamfund og fra oplandet, således at borgerne får en bedre tilgængelighed til at bruge kommunens egne faciliteter (skoler, gymnasier, indkøb, kulturelle arrangementer m.v.)

  • At der undersøges forskellige muligheder for at servicere individuelle kørselsbehov eks. ved teleordninger.

  • At Odense-Svendborg banen fastholdes og styrkes som en væsentlig transportforbindelse mellem landsdelscenteret Odense og det sydfynske område.

5.2.1 Etablering af vejbump på busruter

Såfremt der etableres bump m.v. på veje med busruter, skal der ved udformningen heraf sikres en vejledende hastighed på mindst 30 km/time for busser.

5.2.2 Vejforlægninger og stoppesteder

Vejforlægninger og nye veje skal i rimelig omfang anlægges med stoppesteder, hvor der er behov for betjening med kollektiv trafik - i byområder for hver ca. 500 m.

5.2.3 Odense-Svenborg banen

At der sikres arealer langs Odense-Svendborg banen til eventuel udbygning til 2 spor.

Den kollektive trafik (offentlig servicetrafik) omfatter alle former for transport, hvor alle borger i princippet kan køre med.

Ansvarsfordeling

Lov om trafikselskaber fastlægger rollefordelingen mellem aktørerne indenfor den kollektive trafik.

Staten har ansvaret for togene. Ansvaret for busserne ligger hos trafikselskabet FynBus, der er ejet at de 10 kommuner og Region Syddanmark. Det er ejerne, der bestiller den service, de ønsker at betale for, mens den konkrete udmøntning af trafikken fastlægges af FynBus.

Regional kollektiv trafik

Region Syddanmark har (januar 2009 september 2008) vedtaget principper for den regionale bustrafik. Udmøntningen af disse principper har betydet, at den regionale busbetjening af en række af kommunens bysamfund er nedlagt og kørslen koncentreret til at forbinde de større trafikcentre.

Kommunal kollektiv trafik

Kørslen er overvejende tilrettelagt som kørsel til skoler og gymnasier. De øvrige lokale busruter har haft så få passagerer, at de er nedlagt og erstattet af telekørsel, der køres med taxa som en del af den kollektive trafik, specielt på de steder og tidspunkter, hvor der ikke kører så mange busser. Det er koordineret kørsel, hvor brugeren skal være indstillet på at køre sammen med andre, de skal være selvhjulpne, og de skal være indstillet på, at der kan forekomme omvejskørsel. Kørslen kan planlægges, så man angiver, hvornår man ønsker at blive hentet, eller hvornår man skal være fremme

Ud over den interne kommunale kørsel, er der oprettet flere fælleskommunale ruter og uddannelsesruter, der går til bl.a. Odense, Svendborg, Rudkøbing og Kerteminde.

Der er oprettet fælleskommunale ruter mellem Svendborg og Odense via Ferritslev og en uddannelsesrute mellem Ringe og Svendborg.

Uddybning af retningslinjerne

Fremkommelighed

Det er vigtigt, at busserne kan komme frem uden store forhindringer, derfor fastlægges krav til udformning af vejenes hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Stoppesteder

Tilgængelighed er vigtigt for benyttelse af den kollektive trafik. Derfor skal der ved vejprojekter tages højde for placering af stoppesteder.

Odense-Svendborg banen

Selv om der på nuværende tidspunkt ikke ligger konkrete planer for en udvidelse af banen, finder Kommunalbestyrelsen, at der skal sikres muligheder i fremtiden. Det kunne være direkte forbindelse fra Svendborg til København eller omlægning til en letbane med øgede afgange.