Støj

Kommuneplanen skal være med til at forebygge, at der opstår konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og anvendelser.

Støjende aktiviteter omfatter for eksempel visse virksomheder, veje, jernbaner, vindmøller, motorbaner og skydebaner. Støjfølsom anvendelse omfatter for eksempel boliger, skoler, sommerhusområder, visse virksomheder og rekreative områder.

Et middel til at modvirke konflikter er gennem planlægningen at holde en tilstrækkelig stor afstand mellem støjende aktiviteter og støjfølsomme anvendelser. Støjdæmpende foranstaltninger i form af støjskærme, ændret belægning mv. kan også være et middel. Dette afsnit handler om, hvordan kommunen i planlægningen vil begrænse miljøproblemer som følge af støj.

At forebygge konflikter mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter og anvendelse ved at sikre hensigtsmæssig placering i forhold til hinanden og minimere og forebygge støj fra blandt andet veje, virksomheder og anlæg.

Der skal sikres gode muligheder for de støjende fritidsaktiviteter under hensyntagen til den genevirkning, de har i forhold til omgivelserne.

Der skal arbejdes for, at mest mulig træning til skydning foregår virtuelt for at begrænse støjgener.

Kortlagt støj ifbm veje, tekniske anlæg mv. fremgår af kommuneplanens interaktive kort og hovedkort 3

8.1.1 Erhvervslokalisering og miljøbeskyttelse

Ved udlæg af arealer til støjende erhvervsformål skal der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så virksomheder i erhvervsområdet har mulighed for at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved disse arealer. Desuden skal der ved udlæg af nye støjfølsomme arealanvendelser sikres, at der fastlægges nødvendig afstand til eksisterende og planlagte erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

8.1.2 Det overordnede vejnet

Støjkonsekvenszoner for kommunens overordnede vejnet fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 3.

Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes med støj fra eksisterende eller planlagte veje. Ved byggeri af nye veje skal det tilstræbes, at eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse ikke belastes med et uacceptabelt støjniveau.

Nærværende retningslinje omfatter tillige mindre kommuneveje, også selv om støjkonsekvensområder for disse ikke fremgår af kortbilaget.

8.1.3 Jernbaner

Kommunen gennemskæres af Svendborgbanen. Denne fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 3.

Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål i områder, der belastes væsentligt med støj og vibrationer fra eksisterende jernbaner. Det maksimale støjniveau fra jernbanetrafik, målt som spidsværdi under passage af det mest støjende tog, må ikke overstige en grænse på 85 dB(A) ved ny støjfølsom arealanvendelse.

8.1.4 Flyvepladser

Beliggenheden af Rolfsted Flyveplads samt støjkonsekvensområder fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 3.

Der må ikke planlægges for støjfølsom anvendelse indenfor flyvepladsers konsekvenszone.

Ved planlægning for støjfølsom anvendelse i nærheden til flyvepladsen, skal risikoen for et uacceptabelt støjniveau vurderes. Dette sker på baggrund af det konkrete støjkonsekvensområde som fremgår af flyvepladsens miljøgodkendelse.

8.1.5 Vindmøller

Eksisterende vindmøller i kommunen, bortset fra husstandsvindmøller, fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 3.

Opstilling af vindmøller, bortset fra husstandsvindmøller, kan kun ske på baggrund af en lokalplan og evt. kommuneplanlægning. Lokalplanen skal indeholde en redegørelse for omfanget af støjgener, herunder om Miljøstyrelsens vejledende støjkrav kan overholdes.

Alle vindmøller skal anmeldes i henhold til bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, og skal overholde gældende støjgrænser til nærmeste beboelses udendørs opholdsarealer. Når der er opstillet flere vindmøller i et område, skal det samlede støjbidrag fra alle møller overholde støjgrænserne.

Af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 3 fremgår en 250 m opmærksomhedszone omkring vindmøller.

8.1.6 Forsvarets anlæg

Militære skydebaner er beliggende:

  • Bøjden, Sdr. Hjørnevej 5
  • Broby, Sødervej 16 (også civil skydebane)
  • Sdr. Nærå, Ibjergvej (også civil skydebane)

Nær de eksisterende skydebaner må der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål, medmindre det forinden er dokumenteret, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Ved anlæg af nye militære øvelsesområder eller skydebaner skal Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser overholdes ved eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse.

Støjende fritidsaktiviteter

8.1.7 Nye skyde- og motorbaner

Nye skyde- og motorbaner kan som hovedregel kun etableres, såfremt der herved ud fra en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, f.eks. i forbindelse med sammenlægninger og/eller flytninger af anlæg. Nyanlæg af skyde- og motorbaner kan endvidere finde sted, såfremt særlige forhold taler herfor, f.eks. lokale forhold eller kapacitetsmæssige forhold.

Ved nyanlæg skal Miljøstyrelsens støjvejledning tillige overholdes ved eksisterende eller planlagt støjfølsom arealanvendelse.

8.1.8 Nye flyvepladser med rekreativt formål

Nye flyvepladser, hvis formål primært er fritidsflyvning, kan som hovedregel kun etableres, såfremt der ud fra en samlet vurdering sker en miljømæssig forbedring, f.eks. i forbindelse med flytning af operationer fra andre flyvepladser. Forbedringen kan give sig udtryk i, at der samlet er færre personer belastet af flystøj, og/eller at støjbelastningens niveau nedsættes.

Nyanlæg af rekreative flyvepladser kan endvidere finde sted, såfremt særlige forhold taler herfor. Ved nyanlæg af rekreative flyvepladser skal Miljøstyrelsens støjvejledning overholdes.

8.1.9 Nye typer støjende fritidsaktiviteter

Ved ønsker om udlæg af arealer til nye typer støjende rekreative formål, som f.eks. jetski og vandscootere, skal varetagelsen af støjbeskyttelseshensyn, såvel i forhold til boliger som i forhold til andre rekreative aktiviteter og naturbeskyttelsesinteresser m.v., tillægges afgørende betydning ved afvejningen af interesser.

8.1.10 Eksisterende skyde- og motorsportsbaner

Eksisterende skyde- og motorsportsbaner fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 3.

Nær de eksisterende skydebaner og motorsportsbaner må der ikke udlægges arealer til støjfølsomme formål medmindre det forinden er dokumenteret, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Indenfor en afstand af op til 3000 m til eksisterende skydebaner og op til 750 m til motorsportsbaner, bør det på baggrund af anlæggets miljøgodkendelse vurderes hvorvidt et acceptabelt støjniveau kan overholdes inden der planlægges for støjfølsom anvendelse. Opmærksomhedszonen for støj fra eksisterende skydebaner og motorbaner fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 3.

Definitioner på støj

Støjfølsom anvendelse er f.eks. boliger, sommerhuse og andre rekreative formål samt til en vis grad kontorer, privat og offentlig administration og serviceerhverv.

Støjende aktivitet og anvendelse er f.eks. støjende virksomheder, veje, jernbaner, flyvepladser, forsvarets øvelsesområder, vindmøller og støjende fritidsaktiviteter og anlæg. Her tænkes på vandski, vandscooter, modelflyveklubber m.v., festivalpladser samt anlæg som motorsportsbaner og skydebaner.

Ved støjbelastning forstås, at støjen er højere end de vejledende grænseværdier, som fastsat af Miljøstyrelsen. Et område, der ikke karakteriseres som støjbelastet, behøver altså ikke at opleves som uden støj.

Ved fritidsflyvning forstås flyvning uden erhvervsmæssig karakter, herunder f.eks. faldskærmsflyvning, kunstflyvning, svæveflyvning, flyvning med ultralette fly, udflugtsflyvning samt normalt skoleflyvning.

Erhvervslokalisering og miljøbeskyttelse


Eksisterende virksomheder er sikrede mod skærpede støjgrænser i den periode, som retsbeskyttelsen for deres miljøgodkendelse gælder. Derudover er de ikke generelt sikrede mod krav om yderligere støjdæmpning, hvis naboarealer inddrages til støjfølsom anvendelse. Derfor er der medtaget en retningslinje, som sikrer, at områder til støjfølsom anvendelse som udgangspunkt ikke kan rykke tættere på eksisterende virksomheder, end at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra virksomheder kan overholdes i de støjfølsomme områder.

Støjgrænser


Retningslinjerne i kommuneplanen skal sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og vibrationer overholdes. Der findes vejledende støjgrænser for de fleste typer af ekstern støj, f.eks. trafikstøj, jernbanestøj, vindmøller, skydebaner, motorsportsbaner mv. Uddybning findes i Miljøstyrelsens vejledninger.

For så vidt angår andre støjkilder end dem, der er udgivet vejledninger for, tager retningslinjerne udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.

Den konkrete vurdering af ønsker om ændret arealanvendelse vil ske på baggrund af støjberegninger og/eller -målinger. Disse skal sandsynliggøre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.

Støjkonsekvensområder og opmærksomhedszoner


Alle støjende anlæg som fremgår af dette afsnit skal have en miljøgodkendelse eller overholde specifikke grænseværdier for støj. I miljøgodkendelsen beregnes anlæggets støjkonsekvensområde. Støjkonsekvensområder er beregnet i forhold til anlæggets specifikke aktiviteter. Dermed kan størrelsen af et støjkonsekvensområde være vidt forskellig for samme type anlæg, idet det er aktiviteten på det pågældende anlæg der er afgørende for støjkonsekvensområdet. Inden for støjkonsekvensområderne må der udlægges arealer til støjfølsom arealanvendelse, hvis det kan dokumenteres, at de relevante grænseværdier kan overholdes. Ved vej- og jernbanestrækninger, der ligger højere end det omliggende terræn, må der under alle omstændigheder foretages en særskilt beregning.

I kommuneplanen er der for skydebaner, motorsportsbaner og vindmøller optaget en opmærksomhedszone. Denne skal sikre, at det altid er den nyeste miljøgodkendelse eller støjberegning der lægges til grund for en vurdering af områdets egnethed til støjfølsomanvendelse. For skydebaner er opmærksomhedszonen hhv. 1000, 2000 og 3000 m. Disse er baseret på de aktuelle miljøgodkendelser.

Udpegningsgrundlag

Det skal bemærkes, at hovedparten af støjkonsekvensområderne bygger på modelberegninger af støjniveau og er derfor tilnærmede. Kun enkelte er dokumenteret med egentlige målinger.

Undtagelser fra hovedreglen


Der kan i særlige tilfælde, fx i forbindelse med sammenhængende byfornyelse, ændret anvendelse af bestående bygninger, udfyldninger af huller i karrébebyggelse eller omdannelse af erhvervsområder til områder til støjfølsom anvendelse accepteres en overskridelse af de nævnte støjgrænser såfremt det sikres, at generne fra støjen minimeres mest muligt, og at støjbelastning er bragt til ophør indenfor en periode af ca. 8 år.

 

Kommunalbestyrelsen vil gennem hensigtsmæssig planlægning virke for, at arealer med støjbelastning ikke øges unødigt, og at støjbelastede arealer ikke overgår til støjfølsom anvendelse.

Gennem kortlægning af skadelig støjbelastning fra veje, jernbaner mv. at lave handlingsplaner, der kan forebygge og reducere støjen. Staten har fastsat reglerne for prioriteringen i Støjbekendtgørelsen.

For at sikre gode vilkår for de støjende fritidsaktiviteter, er det Kommunalbestyrelsens opfattelse, at der i videst muligt omfang bør satses på en mere effektiv anvendelse af eksisterende anlæg, større grad af samarbejde mellem organisationerne om udnyttelse af færre og bedre placerede anlæg. Desuden skal der satses på samlokalisering af støjende anlæg og aktiviteter.