Grundvandsbeskyttelse

Kvaliteten af vores grundvand er lig med kvaliteten af vores drikkevand. Det er derfor meget vigtigt at beskytte vores grundvand mod overforbrug og forurening, så vi også i fremtiden kan have en tilstrækkelig forsyning med drikkevand af god kvalitet. Beskyttelse af grundvandet er også vigtig af hensyn til naturen. Mange vandløb, søer og vådområder er afhængige af, at der strømmer grundvand igennem som del af det naturlige vandkredsløb.

Mål for grundvandets kvalitet og retningslinjer til beskyttelse heraf fastsættes i de Statslige Vandplaner. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for planlægning af vandforsyningen til kommunens borgere og industri. Samtidig skal kommunen virke for beskyttelse af grundvandet igennem handleplaner til Vandplanernes indsatsprogram.

Se også afsnit om Vandforsyning og Vandmiljø.

8.4.1 Placering af forurenende aktiviteter

Særligt grundvandstruende virksomheder skal som hovedregel ligge mindst 300 meter fra vandværksboringer. Det skal desuden tilstræbes, at sådanne virksomheder ligger uden for indvindingsoplande til vandværksboringer, og uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Forurenende aktiviteter bør placeres i et område, hvor grundvandets kvalitet er uegnet som råvand til vandforsyning, eller hvor grundvandet er godt beskyttet af lerlag.

Der skal altid etableres et beskyttelses og overvågningssystem, som passes til efter området og de truede grundvandsressourcers mængde og kvalitet.

Råstofgravning må normalt ikke finde sted nærmere end 150 meter fra boringer til almene vandforsyninger og 75 meter fra enkeltanlæg, der skal levere vand af drikkevandskvalitet.

8.4.2 Nedsivningsanlæg

Inden for indvindingsoplande til vandværker og inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, kan der normalt ikke:

 • Gives tilladelse til nedsivningsanlæg for spildevand med større kapacitet end 30 PE (personækvivalenter).
 • Gives tilladelse til små nedsivningsanlæg i landsbyer, hvis den samlede belastning fra nedsivningsanlæggene bliver større end 30 PE.

8.4.3 Sikring af grundvandsinteresser

Ved udlægning af områder til skovrejsning, braklægning og andre foranstaltninger, der kan virke forureningsbeskyttende, skal grundvandsbeskyttelse prioriteres højt. Placeringen af interesseområder for disse arealanvendelser bør derfor også ske inden for de nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder for nitrat og pesticider samt på vandværkernes kildepladser.

8.4.4 Klimatilpasning

Ved ansøgning om nye eller midlertidige vandingstilladelser kan det i helt særlige tilfælde blive nødvendigt at begrænse indvindingen af grundvand. Her vil prioriteringen være som følger:

 1. Vandindvindinger hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet.
 2. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandområdeplanens målsætninger
 3. Vandindvindinger, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet.

Vandområdeplaner

Målene for grundvand samt overfladevand som søer, vandløb og kystvande er bestemt i de statslige vandområdeplaner efter Miljømålsloven. I vandområdeplanerne, er der ikke sat nogen miljømål for grundvandsforekomster, som kræver en kommunal indsats i Faaborg-Midtfyn Kommune. Men en tillægsudmelding fra Miljøministeriet i august 2012 uddyber kommunerne forpligtigelser vedr. sikring af grundvandsinteresserne i medfør af vandplanerne retningslinje 40 og 41. Kommunen er forpligtiget til at sikre, at kommuneplanlægningen bidrager til forebyggelse af fare for forurening af nuværende og fremtidige grundvandsressourcer til drikkevandsformål inden for OSD og indvindingsoplande.

Trusler mod grundvandet

Løbende kontrol med grundvandets kvalitet ved vandforsyningerne viser, at grundvandet visse steder er sårbart over for menneskeskabte aktiviteter. Kilder til forurening af grundvand kan blandt andet være nedsivning af husspildevand fra nedsivningsanlæg eller utætte kloakker, brug af pesticider i jordbruget og hos private haveejere, jordbrugets anvendelse af gødning, uheld på virksomheder, gamle lossepladser og forurenede grunde.

Grundvandstruende virksomheder

Af særligt grundvandstruende virksomheder kan nævnes:

 • Lossepladser og specialdepoter
 • Anlæg med væsker der kan forurene grundvandet
 • Kemikalietanke
 • Olie- og benzindepoter
 • Kemiske industrier
 • Raffinaderier

Nedsivningsanlæg

Med retningslinjerne for nedsivningsanlæg sikres det, at spildevand kun nedsives i et omfang der ikke udgør en risiko for belastning grundvandet med nitrat og miljøfremmende stoffer.

Klimatilpasning

Ændringerne i klimaet gør, at kommunen finder det nødvendigt med et værktøj til at prioritere grundvandsressourserne. Vi oplever i øjeblikket en stigning i antallet af landmænd og gartnere, der ønsker indvindingstilladelse til vanding af afgrøder. Som udgangspunkt er der vand nok til både at forsyne vandværker, vandafhængig natur og til vanding af afgrøder. Dog kan det blive nødvendigt at prioritere grundvandsressourcen som følge af udsving i klimaet.

I vandområdeplanerne er det vurderet, at der er vand nok til at forsyne alle. Men vi oplever, at både forurening og klimaet udfordrer denne vurdering. I en tør sommer, som i 2018, kan det være nødvendigt at prioritere grundvandsressourcen i forbindelse med ansøgning om nye eller midlertidige vandingstilladelser.

Naturstyrelsen afslutter ved udgangen af 2020 grundvandskortlægningen, hvor de kortlægger Fyn i en samlet model. Med udgangspunkt i Statens kortlægning og kommunens kendskab til forureningskilder og øvrige trusler mod grundvandet, udarbejder kommunen en indsatsplan for hele kommunen et område, der kan dække oplandet til ét eller flere vandværker. Planen udarbejdes i samarbejde med berørte vandværker, myndigheder og relevante interesseorganisationer. I indsatsplanen fastlægges hvilke indsatser, der er nødvendige for at sikre grundvandsressourcen. Der er typisk tale om udlæg af sprøjte- og gødningsfri zoner omkring vandboringer, reparation af kloakker og oprensning af forurenede grunde.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der udarbejdet en indsatsplan for Nr. Søby-området. Derudover skal der udarbejdes indsatsplaner for områderne ved Faaborg og Ringe samt en række mindre delområder i kommunen.