Grønne områder i og imellem byerne

De grønne byrum og grønne strukturer i og imellem de enkelte byer er med til at give byerne identitet og karakter og gøre dem attraktive at bo, færdes og drive erhverv i. De grønne byrum, herunder også kirkegårdene, skal bibringe borgere og besøgende væsentlige værdier som sundhed, trivsel, æstetik, rekreation, leg og læring, kultur, historie og naturoplevelser. De grønne strukturer i byerne og kilerne ud til landskabet skal være en integreret del af bysamfundene og bolig- og erhvervsmiljøerne og sammenkæde det attraktive landskab i kommunen.

  • Bevare, udvikle og sikre attraktive grønne byrum i og mellem byerne.
  • Der skal skabes sammenhæng mellem eksisterende og nye grønne områder, herunder kirkegårde og naturområder
  • For at sikre attraktive lokalområder, skal de grønne byrum og grønne kiler i boligområderne have både et rekreativt og naturmæssigt indhold, en variation og kvalitet, så der opfordres til brug af områderne, i overensstemmelse med udviklingsplanen for de bynære grønne områder.
  • Øge nærheden og dermed adgangen til de bynære grønne områder i og omkring byerne således, at der skabes nærrekreative arealer, til glæde for både borgere og turister.
  • Styrke borgernes bevidsthed om de grønne områder og deres værdi for sundhed, rekreation og miljø.

3.1.1 Eksisterende grønne forbindelser og landskabskiler

Eksisterende grønne forbindelser og landskabskiler i og omkring byerne skal så vidt muligt bevares og forbedres, og der skal sikres adgang til områderne for borgerne.

3.1.2 Eksisterende bynære grønne områder samt enkeltstående træer

Eksisterende bynære grønne områder samt enkeltstående træer, skal så vidt muligt bevares og udvikles, som et aktiv i byudviklingen.

3.1.3 Nye by- og erhvervsområder

Nye by- og erhvervsområder skal planlægges, så der så vidt muligt skabes sammenhæng med den eksisterende natur, der omgiver byområdet.

3.1.4 Grønne områder og biodiversitet

Indenfor eksisterende og nye grønne områder i og omkring byerne, skal der planlægges for en øget biodiversitet.

3.1.5 Indretningen af byens grønne områder

Klimahåndtering, leg, læring og sundhed skal så vidt muligt indtænkes i indretningen og udviklingen af byens grønne områder.

Den overordnede grønne struktur, i kommunen som helhed, er vigtig, da den binder de bynære grønne områder og naturen uden for byen sammen. Det er derfor essentielt at skabe og bevare grønne kiler mellem bebyggelserne og de grønne områder i byerne, og at disse i højere grad indgår som et overordnet netværk af biologiske korridorer frem for at være isolerede grønne øer. De grønne kiler er, ud over den rekreative værdi, derved med til at skabe en større biologisk mangfoldighed i byens naturprægede grønne områder. Den boligstrategiske analyse fra 2018 viste at et af de vigtige parametre for valg af bolig er adgang til natur og nærrekreative områder. Nye bolig- og erhvervsområder skal derfor i videst muligt omfang planlægges, så der tages hensyn til den grønne struktur. Der er derfor et behov for en helhedsplanlægning, der sikrer, at de bynære grønne områder og landskabskilerne ikke bliver bebygget, så den landskabelige værdi bliver bevaret.

Landskabskiler, der går fra de omgivende arealer og ind i byens midte, sikrer sammenhæng mellem det omkringliggende landskab og byernes rum. Landskabskilerne kan bestå af alle slags landskabstyper som fx åbne arealer, søer, vandløb, småskove og levende hegn. Et eksempel på grønne strukturer og landskabskiler er de grønne områder ved Dalager og Præsteskoven i Ringe, der er bundet sammen med det nærrekreative område omkring Ringe Sø.

Formidlingen af de grønne områder er fremkommet som et ønske ved borgerinddragelsesprocessen omkring udviklingsplanen for de bynære grønne områder. Der skal derfor fokuseres på formidlingen af hvad det enkelte område kan i forhold til borgeren. Gennem samarbejde på tværs af relevante borgergrupper og forvaltningen, skal borgernes ønsker og bevidsthed om de grønne områder styrkes.

 

Bynære grønne områder

De grønne byrum, der er en del af den grønne struktur, omfatter både parker, lege- og aktivitetspladser, gadekær, idrætsanlæg, grønne friarealer i udstykninger, kirkegårde og grønne linjer langs veje i større og mindre byer.

De grønne byrum fungerer som opholds- og gennemgangssteder for mange mennesker hver dag, og det er vigtigt, at de er attraktive at være og færdes i, det skaber øget bosætning. Gennem handleplaner, arbejdes der løbende på renovering af de grønne områder, hvor lokale borgere bliver inddraget i processen.

Der skal udvikles på de eksisterende grønne byrum, så de bliver mere attraktive for borgerne og får det indhold og den variation og kvalitet, der svarer til de oplevelser borgerne ønsker i området. Adgangen til de enkelte bynære grønne områder, såvel som igennem dem at få adgang til det åbne land, skal udvikles således at brugen lettes. Der skal derfor arbejdes på at forbedre stisystemerne mellem de grønne områder.

Træerne i byen er et livgivende og rumskabende grønt element, der tillige bidrager positivt til byens klima. De eksisterende træer skal derfor bevares i videst muligt omfang, så de fortsat kan give oplevelser i byrummet. Ved at udarbejde en handleplan for bytræer, er det muligt at fokusere på faktorer som vækstforhold, sundhed, æstetisk værdi og klimaværdi i valget af træer og deres placering.

Liv og læring

Det er kommunens opgave at sikre, at det er muligt at dyrke et både organiseret og uorganiseret friluftsliv i det nære bylandskab. Både eksisterende og nye områder skal have et naturmæssigt indhold, der inspirerer til læring og aktivitet. For at skoler og institutioner skal have glæde af det nærrekreative læringsmiljø er det vigtigt, at der arbejdes med tilgængelighed til de bynære grønne områder.

Nem adgang til grønne områder har en gavnlig indvirkning på folkesundheden. Forskningen viser, at ophold i grønne områder bidrager til både den fysiske og den mentale sundhed, fremmer koncentrationsevnen og mindsker stress. Det gør de grønne områder ved at give rum for mental restitution og fysisk aktivitet. Blot det at have udsigt til ”det grønne” kan have en gavnlig effekt på helbredet og humøret, både i bolig- og erhvervsområder. De grønne områder har en sundhedsfremmende virkning for borgerne, ved at inspirere til og give mulighed for fysisk aktivitet.

Den fysiske nærhed til et grønt område er en afgørende faktor for, hvor ofte de grønne områder benyttes. Skal man gå mere end 500 m reduceres hyppigheden af besøg markant. Det er derfor væsentligt, at nærrekreative områder indgår som et parameter ved udvikling af nye boligområder, institutioner og arbejdspladser.

Klima

De grønne områder, specielt i byen, spiller en vigtig rolle i klimaperspektivet, da træer og buske absorberer og lagrer store mængder CO2 og dermed reducerer den mængde, der udledes til atmosfæren. Således kan et træ på ca. 10 m optage CO2 svarende til det, en bil udleder ved at brænde 15 liter benzin af. Et veletableret træ optager i gennemsnit 1 ton CO2 om året. Bladmassen på et træ afgiver tillige store mængder vand ved fordampninger, der er med til at holde temperaturen nede i byerne, hvor befæstede arealer og huse optager megen varme.

De grønne områder giver også mulighed for at arbejde med lokal forsinkelse og nedsivning af regnvand, så konsekvenserne af oversvømmelser kan begrænses. Regnvandet bliver dermed en ressource, der tilfører det grønne byrum, boligbebyggelsen eller erhvervsområdet en kvalitet og rekreativ værdi. Dette ses fx i det nye boligområde ved Saugstedvang i Faaborg. Træer er også her en væsentlig faktor, da de reducerer opvarmningen og dermed risikoen for skybrudshændelser samt optager store mængder vand.

Det gør vi

Vi er i gang med en udviklingsplan for bynære grønne områder, og den forventes færdig i 2019. Planen vil angive retningslinjer for den videre udvikling af de bynære grønne områder og anbefalinger for det videre arbejde i forvaltningerne. Udviklingsplanen skal helt overordnet sikre, at kommunen har nogle velfungerende og attraktive grønne områder, der stemmer overens med borgernes ønsker og som er let tilgængelige.

For at skabe kendskab til, hvad der kan opleves i de grønne områder, vil vi i de kommende år arbejde med formidling af de forskellige grønne områders indhold og formål.

Træer er vigtige elementer i bybilledet og derfor vil vi udarbejde en handleplan for bytræer med anbefalinger til bevaring og renovering.

I det videre arbejde med forvaltningen af det grønne i byen samarbejdes der med relevante interessenter såsom brugergrupper og foreninger for at tilgodese så mange behov som muligt.