Placering af ferie- og fritidsanlæg

Kommuneplanen for ferie- og fritidsanlæg fastlægger, hvor der kan ske udbygning af fx campingpladser, feriecentre og lystbådehavne og baner dermed vej for udvikling i turismen. Samtidig skal de nye muligheder afvejes mod hensyn til natur, miljø og landskab.

10.3.1 Retningslinjer for sommerhuse

Der fastlægges følgende retningslinjer for udlæg af arealer til sommerhusbebyggelse uden for kystnærhedszonen:

 1. Planlægning for nye sommerhusområder må ikke stride mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000)
 2. Udlæg kan kun finde sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse, og udlæggene må maksimalt rumme 50 grunde. Grundstørrelsen må ikke overstige 1.500 m2
 3. Udlæg af arealer til sommerhusformål skal endvidere respektere gældende lovgivning, herunder Naturbeskyttelseslovens bestemmelser

Retningslinjerne gælder alene for udlæg af nye sommerhusområder uden for kystnærhedszonen. Nye arealudlæg til sommerhuse i kystnærhedszonen kan ikke ske jf. planloven. Eksisterende muligheder for arealudlæg til sommerhuse i kystnærhedszonen jf. miljøministerens landsplandirektiv kan dog fortsat udnyttes.

10.3.2 Retningslinjer for campingpladser og hytteområder

Campingpladser fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 11. Retningslinjerne gælder for etablering og udvidelse af campingpladser, der er omfattet af campingreglementet, samt for hytteområder:

Ved campingpladsformål forstås almindeligt campingpladsudstyr. Det vil udover overnatningsenheder sige mindre faciliteter der alene henvender sig til de, der bor på pladsen såsom butik, parkeringsarealer, opholdsrum, legepladser, swimmingpool, tennisbaner, mindre supplerende oplevelsestilbud og tilsvarende mindre anlæg og faciliteter.

Med mindre andet udtrykkeligt er anført neden for forudsætter etablering af andre faciliteter og anlæg, at der tilvejebringes det nødvendige planlægningsmæssige grundlag

 1. Arealer, der er udlagt til campingplads, kan normalt ikke konverteres til anden anvendelse
 2. Uden for kystnærhedszonen kan der udlægges arealer til campingpladsformål, herunder særlige campingpladser for autocampere, i eller i umiddelbar tilknytning til Ringe og de større og mindre lokalbyer uden for kystnærhedszonen og i overensstemmelse med retningslinjerne for byudvikling.
 3. Uden for kystnærhedszonen kan udvidelser af bestående campingpladser i det åbne land normalt finde sted, såfremt det ikke strider mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000 områder). Udvidelser kan ske på baggrund af landzonelokalplaner
 4. Der kan på baggrund af en landzonelokalplan på Bjørnø og Avernakø etableres mindre campingpladser (max. 50 enheder), som ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse og landværts strandbeskyttelseslinjen. Nationale interesser skal respekteres ved planlægning for og etablering af campingpladserne.
 5. I forbindelse med detailplanlægning for ovennævnte lokaliseringsmuligheder skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering, såfremt internationale naturbeskyttelsesinteresser berøres
 6. Der udlægges herudover følgende nye arealer til campingpladser:
       - Udvidelsesmulighed for Svanninge Søgård Camping med ca. 80 enheder.
 7. Mulighed for etablering af ny campingplads i Tarup-Davinde-området på minimum 100 enheder
 8. Udlæg af arealer til campingpladsformål, som fremgår af vedtagne kommuneplanrammer eller lokalplaner, kan fortsat realiseres. Det gælder Signebjerg camping og Nab camping, som har kommuneplanlagte udvidelsesmuligheder som fremgår af kommuneplanens rammekort og Bøjden Camping som i en gældende lokalplan har en lille udvidelsesmulighed
 9. Campingpladsen i Bøjden gives udvidelsesmuligheder. Udvidelsen forudsætter en landskabsanalyse, som viser et projekt, der tager væsentlige landskabelige hensyn.
 10. Mulighed for at etablere en mindre campingplads ved Rudmevej på maksimum 100 enheder

Primitive lejr- eller teltpladser er ikke omfattet af retningslinjerne. Primitive lejr- eller teltpladser er ikke direkte tilgængelige for biltrafik, de er uden bemanding og de tilknyttede faciliteter begrænser sig til maksimalt at omfatte drikkevandsforsyning og toilet. De primitive lejr- eller teltpladser er ikke omfattet af campingreglementet og reguleres planmæssigt kun af retningslinjerne for anlæg i det åbne land.

10.3.3 Retningslinjer for ferie- og fritidsanlæg, kursuscentre, vandrerhjem, hoteller, kroer og bed & breakfast

Feriecentre fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 11. De følgende retningslinjer gælder for forøgelse af overnatningskapaciteten i forbindelse med feriecentre, feriehoteller, kurcentre, kursuscentre, hoteller, kroer, vandrerhjem, bed & breakfast o.l.:

 1. I kystnærhedszonen kan der i eller i umiddelbar tilknytning til Faaborg, der er regionalt turistcenter, udlægges arealer til ferieanlæg med overnatningsmuligheder i overensstemmelse med retningslinierne for byvækst.
 2. I kystnærhedszonen kan arealer, der er udlagt til feriecentre, feriehoteller, kurcentre, kursuscentre, hoteller, kroer, vandrerhjem, bed & breakfast o.l., normalt ikke konverteres til anden anvendelse.
 3. Uden for kystnærhedszonen kan der planlægges for nye ferieanlæg med overnatningsmuligheder samt udvidelse af eksisterende anlæg i eller i umiddelbar tilknytning til hovedbyer, større lokalbyer og mindre lokalbyer i overensstemmelse med retningslinjerne for byvækst jf. afsnit om Byudvikling.
 4. Udvidelser af eksisterende mindre hoteller og kroer med overnatning kan finde sted såfremt det ikke strider mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000). Anlæggene kan udvides til en samlet kapacitet på 50 sengepladser pr. anlæg. Udvidelserne kan uden for hovedbyerne og de større og mindre lokalbyer realiseres på baggrund af landzonelokalplaner.
 5. Der kan i eksisterende overflødiggjorte bygningsmasse i det åbne land indrettes overnatningsfaciliteter (lejligheder eller værelser) til erhvervsmæssig udlejning. Der kan ikke tillades over 10 lejligheder eller værelser pr. ejendom, og det er normalt en forudsætning, at ejeren fortsat har bolig på ejendommen. Anvendelse af bygninger som hoved- og herregårde til overnatningsannlæg forudsætter, at væsentlige kulturhistoriske interesser ikke tilsidesættes. Udnyttelse af mulighederne forudsætter ikke overførsel til byzone
 6. Følgende planlægningsmuligheder, som har indgået i Regionplan 2005-, kommuneplanrammer og eventuelt lokalplaner kan fortsat realiseres. Det drejer sig om:
       - Det tidligere Nakkebølle sanatorium, som er lokalplanlagt med mulighed for at indrette arealet til skole, feriehotel og kursuscenter.
       - Hotel Faaborg Fjord som er lokalplanlagt med mulighed for en væsentlig udvidelse af antal hotelværelser og opførelse af et bade land.
 7. Der udlægges herudover følgende nye arealer til større feriecentre, feriehoteller, kurcentre, kursuscentre o. lign.:
       - Areal til nyt feriecenter, feriehotel o.lign. i bunden af Faaborg Fjord, hvor der er mulighed for at etablere et bynært feriecenter, der kan trække på Faaborgs faciliteter samtidig med at området ligger landskabeligt attraktivt og har mulighed for at udvikle aktiviteter knyttet til vandet.
       - Areal i tilknytning til Hotel Faaborg Fjord. Arealet kan udnyttes til udvidelse af hotellet eller til etablering af et nyt feriecenter, feriehotel o.lign.
      - Ved Hotel Mosegården kan der på baggrund af en nærmere planlægning ske en udvidelse i østlig retning fra de nuværende hotelbygninger med værelser, konferencefaciliteter og anden form for fællesfaciliteter (Wellness, fitness m.m.)

10.3.4 Retningslinjer for større turistanlæg

Der fastlægges følgende retningslinjer for større turistanlæg uden overnatningsmuligheder:

 1. I kystnærhedszonen kan der i overensstemmelse med retningslinjerne for byvækst planlægges for nye "Sommerlande", "Vand-/Badelande", "Aktivitetslande", oplevelsescentre, forlystelsesparker, "Legelande" og lignende anlæg med en stor publikumstilstrømning i eller i umiddelbar tilknytning til Faaborg som turistcenter
 2. Uden for den kystnære zone kan der planlægges for større turistanlæg efter retningslinjerne for byvækst jf. afsnit om Byudvikling.
 3. Udvidelse af eksisterende anlæg kan finde sted, såfremt det ikke strider mod nationale eller regionale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000)

10.3.5 Retningslinjer for golfbaner

Golfbaner fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 11. Retningslinjerne gælder for udlæg af arealer til egentlige golfbaner. Minigolfbaner o.lign. i tilknytning til f.eks. campingpladser er ikke omfattet af retningslinjerne for golfbaner.

 1. Der er udlagt areal til udvidelse af golfbanen i Ringe
 2. Ved etablering af nye golfbaner og ved udvidelse af bestående golfbaner bør anlægget tilrettelægges på en sådan måde, at vandforbrug, gødskning og brug af pesticider minimeres. Anlægget bør endvidere udformes sådan, at der skabes gode og forbedrede levesteder for vilde planter og dyr, og der skal sikres gode adgangsmuligheder for offentligheden
 3. Uden for kystnærhedszonen vil Faaborg-Midtfyn Kommune kun planlægge for nye baneanlæg, såfremt det ikke strider mod nationale og kommunale interesser eller internationale naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000). Klubhus og andre for driften nødvendige faciliteter skal indrettes i eksisterende bygningsmasse. Nybyggeri til formålet kan dog finde sted i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse

10.3.6 Retningslinjer for særlige rekreative områder

Særlige rekreative områder fremgår af kommuneplanens interaktive kort / hovedkort 11. Der fastlægges følgende retningslinjer for Tarup-Davinde-området:

 • Inden for Tarup-Davinde-området, er der mulighed for placering af rekreative anlæg efter endt grusindvinding.

Ved den fremtidige udnyttelse af og planlægning for området skal hensynet til natur og miljøinteresser prioriteres højt, herunder bør særligt naturmæssigt interessante områder friholdes for placering af rekreative anlæg.

Der fastlægges følgende retningslinjer for Faaborg-Ringe-banen:

 • Den nedlagte banestrækning skal være en sammenhængende, rekreativ rute med offentlig adgang. Banearealet kan anvendes til veterantogskørsel og som sti

10.3.7 Retningslinjer for generelle forhold

Retningslinjen gælder for alle anlæg til ferie- og fritidsformål.

 • Udnyttelse af nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg til ferie og fritidsformål, herunder udnyttelse af eksisterende bygningsmasse, kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå miljømæssigt forsvarligt og under overholdelse af recipientkvalitetsplanen for den anvendte recipient

Spildevandsforholdene skal som hovedregel løses ved afskæring af spildevandet til et kommunalt centralrenseanlæg, ved etablering af samletank med bortkørsel til et kommunalt centralrenseanlæg, ved nedsivningsanlæg eller ved biologiske minirenseanlæg i respekt af den vedtagne målsætning. For anlæg på de små øer skal der som minimum ske en biologisk rensning af spildevandet. Der skal endvidere på øerne etableres ordnede affaldshåndterings- og vandforsyningsforhold for nye anlæg til ferie- og fritidsformål.

10.3.8 Retningslinje for kolonihaver

Nye kolonihaveområder skal placeres bynært.

Sommerhusområder

Sommerhusturismen udgør en vigtig del af turismen i Faaborg-Midtfyn Kommune, som er den femte største sommerhuskommune på Fyn målt efter antal huse.

Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at turismen, herunder også sommerhusturismen, har en særlig erhvervsøkonomisk betydning for den sydlige del af kommunen, hvorfor alle muligheder for at opretholde og styrke turismen i området skal udnyttes. Det er derfor også væsentligt for udviklingen i den sydlige del af kommunen, at de eksisterende og nye sommerhusområder fastholdes til ferieformål.

Siden ferie- og fritidscirkulæret i 1981 har der ikke kunnet udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Sommerhusforbudet er siden indarbejdet i Planloven, men Faaborg-Midtfyn Kommune har fået udlagt 2 nye sommerhusområder i forbindelse med, at staten ekstraordinært via et landsplandirektiv gav kystkommuner, der opfyldte en række kriterier, mulighed for en samlet udvidelse på op til 8.000 nye sommerhusområder i kystnærhedszonen. Der er en rummelighed i de nye sommerhusområder i Faaborg-Midtfyn Kommune på op til 135 nye sommerhuse. De tidligere udlagte sommerhusområder er tilnærmelsesvis fuldt udbyggede.

Med vedtagelsen af den nye planlov i 2017 blev det muligt for landets kystkommuner at søge Staten om lov til at udlægge nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, hvilket almindeligvis er forbudt. Faaborg-Midtfyn Kommune søgte om lov til at udlægge ca. 120 sommerhusgrunde 4 forskellige steder i kystlandskabet på Faaborg-Egnen. Ansøgningen blev udfærdiget med udgangspunkt i Tillæg til Udviklingsstrategi 2015 for nye sommerhusområder (LINK), der blev udarbejdet og vedtaget med det formål at kunne søge Staten om nye sommerhusgrunde. Jf. revisionsbeslutningen s. 31 i Udviklingsstrategi 2019 er de politiske prioriteringer i ovennævnte tillæg fortsat gældende (LINK).

Staten har i september 2019 udstedt et landsplandirektiv for udlæg af nye sommerhusgrunde i hele landet. Heri tildeles Faaborg-Midtfyn Kommune 40 nye sommerhusgrunde. 32 ved Faldsled/Klintholm og 8 ved Nab feriecenter. Dette sommerhusudlæg er indarbejdet i Kommuneplan 2019 med dertilhørende rammebestemmelser i overensstemmelse med ansøgningen til Staten. For at landsplandirektivet kan udnyttes, og der kan udstykkes nye sommerhusgrunde skal kommunen udarbejde lokalplaner for de to områder.

1. december 2019 kunne der ved 2. ansøgningrunde ansøges om udlæg af yderligere sommerhusgrunde. Faaborg-Midtfyn Kommune har ansøgt om, at resten af feriecentret ved Nab kan udlægges til sommerhusområde.

Campingpladser og hytteområder

Ligesom for de øvrige overnatningsformer ønsker Kommunalbestyrelsen, at campingpladserne støtter udviklingen af turismen i den sydlige del af kommunen, og skaber basis for udvikling af turismetilbudene i Faaborg By. Kommunalbestyrelsen ønsker at fremme mulighederne for primært at udvide kapaciteten af eksisterende campingpladser til en størrelse, der kan danne basis for udvikling af aktiviteter og faciliteter, og sekundært at planlægge for etablering af nye campingpladser. Der lægges vægt på, at der er muligheder for at etablere nye campingpladser på øerne, hvis de ikke allerede har en campingplads. Der er ikke tale om pladser med samme faciliteter og serviceniveau som på egentlige campingpladser.

Det er Kommunalbestyrelsens opfattelse, at der i forbindelse med nye koncepter for campingpladser kan være risiko for en uheldig påvirkning af det åbne land og ikke mindst af kystområderne. Derfor skal udvidelse af eksisterende pladser og etablering af nye ske på baggrund af konkrete vurderinger af de enkelte projekter og en supplerende planlægning for det konkrete anlæg.

Arealer til etablering og udvidelse af campingpladser er som oftest placeret på meget attraktive steder, som også vil være attraktive til andre formål, men det er kommunalbestyrelsens holdning, at arealerne ikke kan konverteres til andre formål, da det er meget vanskeligt at få udlagt nye arealer til campingpladser langs med kysterne, og for fortsat at sikre, at alle borgere har adgang til attraktive opholdssteder ved kysterne.

Hytter til erhvervsmæssig udlejning skal i udgangspunktet placeres på campingpladser. Efter campingreglementet kan der på campingpladser gives tilladelse til opstilling af hytter svarende til indtil 20 % af det tilladte antal campingenheder, dog maks. 60 hytter. I henhold til det tidligere campingreglement har det tidligere Fyns Amt på en række campingpladser, primært på øerne, givet tilladelse til hytter på indtil 30 % af enhederne. Denne mulighed er ikke optaget i det nye campingreglement. For campingpladser der har udnyttet muligheden, kan hytter fortsat udgøre 30% af campingenhederne.

Feriecentre, kursuscentre, vandrerhjem, hoteller, kroer, bed & breakfast

Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at styrke og opgradere overnatningsmulighederne inden for feriecentre, kursuscentre, vandrerhjem, hoteller, kroer og Bed & Breakfast med vægt på både at øge overnatningskapaciteten og styrke kvaliteten og bæredygtigheden i overnatningsstederne.

Der lægges vægt på, at feriecentre, kursuscentre, vandrehjem og større hoteller placeres i eller i tilknytning til Faaborg eller Ringe, og at mindre hoteller, kroer og bed & breakfast kan indpasses i de mindre byer og landsbyer, hvor det også er positivt, at der etableres bed & breakfast på landbrugsejendomme. På herregårde og i nedlagte landbrug kan bondegårdsferie og mindre herregårdshoteller medvirke til at styrke turismen og samtidig skabe økonomi i at bevare væsentlige kulturhistoriske værdier. Som mindre anlæg, der kan indrettes i nedlagte landbrugsbygninger, regnes enheder med maksimalt 10 lejligheder eller værelser. Større enheder kan kun etableres på baggrund af en konkret udpegning af området i kommuneplanen.
Tilladelser til udvidelser, ændret benyttelse af bestående adgange til offentlig vej, skal indhentes hos vejbestyrelsen i henhold til vejloven.

Kommunalbestyrelsen ser det som helt centralt, at opgraderingen og udvidelsen af overnatningssektoren i og omkring Faaborg går hånd i hånd med kommunens store satsning på at styrke Faaborgs attraktionsværdi med en række initiativer som fx badestrand, søsportscenter, kulturhus og haludbygning. Det er også vigtigt at give Ringe mulighed for at udnytte byens gode strategiske beliggenhed ved motorvejen ved at give mulighed for placering af konferencehoteller og lignende. Ringe har allerede et vandrehjem, og der er i Masterplan Ringe 2011 beskrevet tre muligheder for placering af hoteller.

Lystbådehavne og bådehavne

Lystbådehavne omfatter egentlige havneanlæg for lystbåde samt hertil knyttede faciliteter, som f.eks. landarealer til parkering og vinteroplægning samt skibshandel, toilet og badefaciliteter, telefon mv. Bådehavne har mange træk til fælles med lystbådehavne, men er typisk mindre og ikke så rigt udstyret med faciliteter. Bådehavne omfatter også i den nederste ende jollehavne, der ikke huser kølbåde, men alene de små joller, som ellers typisk trækkes op på den åbne kyst efter endt brug.

Faaborg-Midtfyn Kommune har naturlige forudsætninger for sejlerturisme i topklasse. Kommunalbestyrelsen vil satse kraftigt på, at kysten og øerne udvikler sejlerturismen kombineret med forbedrede sejlsportsmuligheder for borgerne.

Kommunalbestyrelsen vil som led i udviklingen af turisme og oplevelsesøkonomi i Faaborg satse på og give mulighed for, at lystbådehavnen udvides, at havnen udvides med en skudehavn, at arbejde for etablering af et søsportscenter, at der kan etableres et feriecenter med sejleraktiviteter ved bunden af Faaborg Fjord, og at havne- og bymidtemiljøet generelt opgraderes til fordel for sejlerne.

Kommunalbestyrelsen vil herudover fastholde muligheder for at udvide og forbedre havnen på Bjørnø til fordel for turister og fastboende samt muligheder for udvidelser af lystbådehavnene ved Faldsled, Fjællebroen og Avernakø. Lyø lystbådehavn er lokalplanlagt, men udvidelsen er ikke gennemført endnu. Der er herudover mulighed for mindre campingpladser på Bjørnø og Avernakø, som kan spille positivt sammen med eventuelt forbedrede lystbådehavne. På Lyø er der planlagt for en campingplads i tilknytning til byen.

Badestrande

Kommunens badestrande er en væsentlig attraktion såvel for kommunens borgere som turister. Kommunen har i kommuneplanen optaget de 13 bade strande hvor der føres tilsyn med badevandskvaliteten. De 12 er beliggende ved havet, men en enkelt er beliggende ved Tarup-Davinde.

Bade- og bådebroer

Bade- og bådebroer er et væsentligt visuelt element i det kystnære landskab. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at etablering af nye bade- og bådebroer kun bør ske i forbindelse med arealer med offentlig adgang eller i forbindelse med fællesarealer til campingpladser, sommerhus- og boligområder. De åbne kyststrækninger søges friholdt for nye broer. I byområder bør der ikke gives tilladelse til nye bade- og bådebroer, hvis der i forvejen er broer, der kan benyttes

Ovenstående afsnit om lystbådehavne, strande og broer er revideret og flyttet til til emnet Friluftsliv under redegørelsen for Anvendelse af søer, vandløb og kystvande

Større turistanlæg i øvrigt

Øvrige større turistanlæg omfatter større anlæg uden overnatningsmuligheder, men med en stor publikumstilstrømning og omfatter fx Egeskov Slot.

Golfbaner

Golfbaner er både et aktiv for borgernes fritidsaktiviteter, kommunens bosætningskvaliteter og turismen.

Der er i Faaborg-Midtfyn Kommune to fuldskala golfbaner med 18 huller ved Faaborg og Ringe.

Der er ikke udlagt yderligere golfbaner i kommuneplanen. Der kunne fx være muligheder for at kombinere golf med boliger tæt ved golfbaner eller baner målrettet mod egentlig golfferie.

Kolonihaver

Kolonihaveloven fra 2001 har til formål at sikre, at kolonihaver skal være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden.

Der vurderes, at behovet væsentligt er koncentreret i hovedbyerne Faaborg og Ringe, hvor der er tættere bebyggelser uden egne haver. I den øvrige del af kommunen vurderes efterspørgslen efter kolonihaver at være minimal, idet de fleste boliger har adgang til havearealer.

Kolonihaveområderne er opdelt i varige og ikke varige kolonihaveområder.

Et varigt kolonihaveområde må ikke nedlægges helt eller delvist uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og denne må kun meddeles, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses andet steds i kommunen, og der tilvejebringes et erstatningsareal. Ikke varige kolonihaver vil kunne nedlægges uden erstatningsareal.

Der er følgende varige områder:

Derudover er der en række ikke varige kolonihaveområder, det er eksempelvis:

Øvrige rekreative anlæg

En række friluftsaktiviteter fx skydebaner og motorbaner i det åbne land forudsætter i forskelligt omfang etablering af anlæg, der kræver en landzonetilladelse samt eventuelt en landzonelokalplan som forudsætning for landzonetilladelsen eller en yderligere miljøredegørelse.

Retningslinjerne for Faaborg-Midtfyn Kommunes generelle landzoneadministration fremgår af kommuneplanens afsnit om Planlægning, byggeri og anlæg i landzone og udgør for en lang række anlægs vedkommende et tilstrækkeligt kommuneplanmæssigt grundlag for behandlingen af ønsker om placering af anlæg i landzonen.

Retningslinjerne for landzoneadministration indebærer i hovedtræk, at nye anlæg - afhængigt af anlæggets karakter
og omfang - normalt ikke kan placeres inden for følgende områdetyper:

 • Beskyttede naturtyper, jf. Naturbeskyttelseslovens §3
 • Særlige kulturhistoriske, landskabelige eller geologiske beskyttelsesområder
 • Fredede områder
 • Byggelinjesikrede fremtidige veje
 • Potentielle vådområder
 • 300 m zoner om vandværksboringer
 • Områder med landskabelige beskyttelsesinteresser

Retningslinjerne indebærer endvidere, at meddelelse af landzonetilladelse kan være særligt problematisk inden for følgende områdetyper - igen afhængigt af anlæggets
karakter og omfang:

 • Planlagte fremtidige veje
 • Kystnærhedszonen
 • Bevaringsværdige hovedgårds- og landsbyejerlav
 • Områder med landskabelige beskyttelsesinteresser
 • De særlige biologiske interesseområder

Områdetyperne kan bruges som ledetråde, når man som bruger overvejer placeringsmuligheder for anlæg, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der også uden for de nævnte områdetyper kan være forhold, der kan føre til afslag, herunder fx Naturbeskyttelseslovens bygge og beskyttelseslinjer.

Særligt rekreative områder

Tarup-Davinde-området

Tarup-Davinde-området, som ligger både i Faaborg-Midtfyn Kommune og i Odense Kommune, se kort her på siden. Der er oprettet et interessentselskab Tarup-Davinde I/S med henblik på etablering og drift af et rekreativt naturområde i det store Tarup-Davinde grusgravsområde, i takt med at det graves færdigt.

I samarbejde med Odense Kommune er der lavet Struktur og Helhedsplan 2050 for området, der danner grundlag for det videre arbejde med at udvikle hele området til en regional natur- og friluftsområde. Helhedsplanen giver en overordnet ramme for udviklingen ved at pege på hvilke funktioner og aktiviteter, der kan placeres hvor i område. Den kan være med til at kvalificere de krav, der stilles i fremtidig gravetilladelse, og kommunernes arbejde med kommune- og lokalplanlægning.

Planen indeholder forslag til centralt mødested samt hovedstiforbindelse, der skal sikre adgang igennem området og til Odense samt stiadgang fra de omkringliggende mindre byer. Det drejer sig konkret om Årslev, Sdr. Nærå, Rolfsted og Kappendrup.

Faaborg-Ringe-banen

Den nedlagte jernbanestrækning Faaborg-Ringe er planlagt anvendt som rekreativ rute for offentligheden. Banestrækningen kan anvendes til veterantogskørsel og som sti.

Generelle forhold

Det er Kommunalbestyrelsens holdning, at der generelt skal stilles krav til en tilfredsstillende spildevandsrensning i forbindelse med etablering og udbygning af anlæg til ferie- og fritidsformål.

På de små øer vil det endvidere være en forudsætning for etablering og udbygning af anlæg, at der er eller tilvejebringes ordnede affaldshåndterings- og vandforsyningsforhold.