Master

Det er i dag en almindelig forventning som borgere i Danmark, at vi kan anvende vores mobiltelefon. Det uanset, om vi befinder os i vores hjem, på vores arbejdsplads eller bevæger os rundt om i landet. Effektive telekommunikationssystemer har stor samfundsmæssig betydning og finder anvendelse inden for mange samfundssektorer, som fx i forbindelse med trafik- og transportstyring, sikkerhed, TV og ikke mindst mobiltelefoni.

Udviklingen på telekommunikationsområdet har imidlertid betydelige konsekvenser for vore landskaber. Dette skyldes, at telekommunikation med den nuværende teknologi er uløseligt forbundet med telemaster. Mange antenneanlæg installeres på eksisterende høje bygninger og anlæg, men sine steder er det nødvendigt at opføre telemaster. Masterne er typisk mellem 25 og 50 m, og er således ikke så store som vindmøller, men på grund af deres store antal giver de alligevel anledning til en betydelig påvirkning af landskabet.

I kommuneplanen er angivet retningslinjer for, hvordan landskabelige værdier sikres bedst muligt samtidig med, at der kan ske en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i øvrige dele af landet.

At der sikres en balance mellem udbygning af telekommunikationsmulighederne og bevaring af de landskabelige kvaliteter, herunder de kulturhistoriske værdier.

Antennesystemer skal placeres således, at der kan skabes den ønskede tilfredsstillende dækning fra den ansøgte antenneposition. Dette skal så vidt muligt ske under iagttagelse af følgende punkter:

12.2.1 Opsætning af anlæg prioriteres på eksisterende anlæg

Antennesystemer skal søges opsat på eksisterende anlæg og konstruktioner som master, fritstående skorstene, bygninger på mere end 2 etager og lignende. Hvis det ikke er muligt at finde en placering på eksisterende anlæg, kan der tillades opstillet en antennemast.

12.2.2 Dækningsbehov

Master og antenner skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til dækningsbehovet og således at antallet af nødvendige master bliver begrænset mest muligt.

12.2.3 Udnyttelse af master

Eksisterende og nye master skal så vidt muligt kunne udnyttes af flere operatører og til flere sendesystemer.

12.2.4 Placering i forhold til bymæssig bebyggelse

Nye antenner og master skal som hovedregel placeres i tilknytning til byerne eller i umiddelbar tilknytning til landsbyer eller tilsvarende bymæssig bebyggelse.

12.2.5 Tilpasning til omgivelserne

Antenner og master skal i størrelse og form passe ind i omgivelserne. Det vil eksempelvis sige være afpasset højden på en bys ”skyline”. Der kan være tale om at camouflere masten som eksempelvis en flagstang, lysmast eller pæl.

12.2.6 Placering inden for lokalplaner med bevarings bestemmelser 

Antenner må som udgangspunkt ikke placeres indenfor afgrænsningen af en lokalplan med bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt miljø. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad, er nødvendigt at placere en antenne inden for bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den er mindst mulig synlig fra gadeplan. Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktion og arkitektur ved det 16 enkelte hus. Antennepositionen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi.

12.2.7 Hensyn til landskab og natur

Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land begrænses. Dog kan der i særlige tilfælde være grund til at opsætte flere men lavere master i stedet for én høj mast.

12.2.8 Visuel påvirkning

Masters visuelle påvirkning af omgivelserne skal så vidt muligt begrænses. Der skal altid foretages en vurdering af mastens visuelle påvirkning.

12.2.9 Landskablige hensyn

Antenner og master skal visuelt træde mindst muligt frem i landskabet.

12.2.10 Hvor må master i udgangspunktet ikke placeres

Antennemaster må som udgangspunkt ikke opstilles inden for områderne

 • Fredskov og fredede områder (Skovloven og Naturbeskyttelsesloven)
 • Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
 • Beskyttet natur (Naturbeskyttelsesloven)
 • Strandbeskyttelseslinjen, Kirkebeskyttelseslinjen og Fortidsmindebeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven)
 • Beskyttede, værdifulde / bevaringsværdige landskaber (Planloven)
 • Kirkeindsigtszonen (Planloven)
 • Arealreservationer til infrastruktur (Planloven)

12.2.11 Hvor kan master placeres, hvis der ikke er andre alternativer

Antennemaster må opstilles, hvis der er et dokumenteret behov, alternative placeringer er undersøgt, og der ses ikke at være andre brugbare strukturer i nærområdet, hvorfra der vil kunne opnås en rimelig dækningsgrad inden for områderne

 • Sø- og åbeskyttelseslinjen (Naturbeskyttelsesloven)
 • Skovbyggelinjen (Naturbeskyttelsesloven)
 • Kystnærhedszonen (Planloven)
 • Beskyttelsesområder for geologi og kulturmiljøer (Planloven)
 • Øvrige kommunale retningslinjer for landskabsbeskyttelse
 • Større sammenhængende landskaber (Planloven)
 • Beskyttet natur (Naturbeskyttelsesloven)
 • Lavbundsarealer, potentielle vådområder og retningslinjer for naturbeskyttelse (Planloven)

12.2.12 Placering i det åbne land

Antennemaster må opstilles i det åbne land uden for områderne nævnt i retningslinjerne 12.2.10 og 12.2.11, hvis de generelle retningslinjer og øvrig lovgivning er overholdt

12.2.13 Opsætning på bevaringsværdige bygninger og bebyggelser

Antennesystemer må som udgangspunkt ikke opsættes på bygninger og bebyggelser, der er registreret som værende bevaringsværdige i en lokalplan eller med bevaringskategori 1- 4 i kommuneatlas/kommuneplanen.

12.2.14 Udformning og visuelt udtryk

Master, antenner og teknikbygninger skal udformes og farvesættes i harmoni med omgivelserne. Valg af mastetype sker i samarbejde mellem kommune og ansøger med henblik på at vælge den mest hensigtsmæssige mastetype, farve osv. i forhold til funktion og omgivelser.

12.2.15 Visuelle hensyn i forbindelse med tekniske installationer 

Tekniske installationer i forbindelse med antenneanlæg skal så vidt muligt indbygges i den eksisterende bebyggelse. Hvor dette ikke er muligt, skal teknikbygninger placeres, evt. udformes og omgives med beplantning således, at de ikke virker dominerende i nærmiljøet.

12.2.16 Fjernelse af anlæg

Antennemaster, sendeanlæg, teknikbygninger og fundamenter skal være fjernet senest 12 måneder efter at de er taget ud af drift.

Der er en fortsat vækst i antallet af nyopførte antenneanlæg. Det sker som en følge af udbygningen af mobile og trådløse servicer, der kræver en større grad af dækning og kapacitet. Udbygningen sker primært i bynære områder, men påvirker i en vis udstrækning hele kommunen. Især i det åbne land kan dette have konsekvenser for de landskabelige værdier og dermed for alle kommunens borgere.

For at regulere etableringen og udvidelsen af antenneanlæg fastsættes retningslinjer.

Retningslinjerne skal tjene til at minimere de landskabelige effekter af nye antenneanlæg ved at opstille kriterier for, hvor store antenneanlæg må være i forhold til eksisterende bygninger og anlæg og ved fritstående anlæg.

Retningslinjerne skal sikre følsomme og bevaringsværdige typer af områder mod de landskabelige effekter, nye antenneanlæg kan have.

Retningslinjerne skal tage højde for teknologiske og økonomiske begrænsninger i et vist omfang. Det er vigtigt ikke fuldstændigt at afskære muligheden for forsat at udvide telekommunikationsdækningen i kommunen i den grad, der er behov for det.

Kommunalbestyrelsen har tilsluttet sig de Byregion Fyns Fælles retningslinjer for masteansøgninger, som afvejer hensynet til en fornuftig udbygning af telemaster og antenneanlæg med hensynet til landskab og kulturhistorie. Kommunalbestyrelsen finder i forlængelse heraf, at teleoperatørerne må acceptere, at hensynet til disse værdier i et vist omfang kan berøre udbygningen praktisk og økonomisk.