Landskaber

Øhavet, de store skove og søer, de bakkede landskaber og de mange kulturhistoriske perler er måske kommunens største aktiver og en væsentlig del af kommunens identitet. Kommunen er for en stor del et kerneområde for "det fynske landskab", der er kendt for at være både idyllisk og smukt. De landskabelige værdier har stor betydning for kommunens kvalitet som bosted og feriemål. Samtidig er der et stort pres på landskabet fra udvikling i byggeri, større vejanlæg, telemaster, større landbrugsbyggerier, vindmøller mv. Særligt pres er der på de kystnære områder. Det er derfor vigtigt, at udviklingen gennem god planlægning afstemmes med mål om at sikre de særlige landskabelige værdier og oplevelsesmuligheder i kommunen.

Et vigtigt redskab til at sikre landskabet og de kystnære områder er den kommunale planlægning. Som del af kommuneplanlægningen har kommunalbestyrelsen afgrænset de særligt værdifulde landskaber og opstillet retningslinjer til beskyttelse af dem og de øvrige landskabsområder.

  • At kommunens værdifulde landskaber beskyttes og forvaltes, så de fortsat afspejler landskabernes egenart.

  • At karaktergivende landskabstræk, kystforlande og særlige visuelle oplevelsesmuligheder beskyttes.

  • At tekniske anlæg, byudvikling og bebyggelse og andre ændringer i det åbne land respekterer de karaktergivende landskabstræk og særlige visuelle oplevelsesmuligheder.

  • At kendskabet til og forståelsen for de landskabelige værdier øges, herunder hensynet til områdets større sammenhængede kystlandskab.

  • At tilstanden af landskabet forbedres, hvor der er behov for det.

 

Landskabsudpegningerne fremgår af kommuneplanens interaktive kort og  hovedkort 4.


6.1.1 Landskaber der skal beskyttes

I områder hvor landskabskarakteren skal beskyttes, kan der kun ske ganske ubetydelige forandringer, og kun såfremt de ikke påvirker de karaktergivende landskabstræk og særlige visuelle oplevelsesmuligheder.

Nye tekniske anlæg, nyt byggeri og ændringer i arealanvendelsen kan derfor kun finde sted i ganske ubetydeligt omfang, og såfremt hensynet til de karaktergivende landskabstræk og særlige visuelle oplevelsesmuligheder og tilstand ikke tilsidesættes. Hvor tilstanden er dårlig, bør der ske tiltag som forbedrer denne.

Der skal dog tages hensyn til udviklingsmulighederne på småøerne, hvorfor begrænsede ændringer kan tillades, såfremt det ikke påvirker de karaktergivende landskabstræk eller visuelle oplevelsesmuligheder.

6.1.2 Landskaber der skal vedligeholdes

I områder, hvor de karaktergivende landskabstræk skal vedligeholdes, skal udviklingen og deraf følgende forandringer ske i overensstemmelse med den eksisterende landskabskarakter, som den er beskrevet for det enkelte karakterområde. Nyt byggeri, tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse kan således ske, hvis det indpasses i den eksisterende karakter og tager hensyn til de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Hvor tilstanden er dårlig, bør ske tiltag, som forbedrer denne.

6.1.3 Landskaber der kan ændres

I områder, hvor selve landskabskarakteren ønskes ændret, bør ændringerne tage udstrakte hensyn til de omkringliggende landskabers karakteristika, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed, således at ændringerne vil harmonere med det omkringliggende landskab.

Uddybning af retningslinjerne

Generelt

Retningslinjerne indgår i grundlaget for administration af eksempelvis planlovens landzonebestemmelser, miljøgodkendelser til husdyrbrug og lokalplanlægning for f.eks. byområder. De indgår også som grundlag ved planlægning for nye byudviklingsområder, skovrejsning, vindmøller, råstofinteresser osv.

Ved varetagelse af de landskabelige hensyn efter retningslinjerne skal der tages udgangspunkt i beskrivelserne af de konkrete landskabskarakterer, vurderinger af sårbarhed mv. samt forslag til handlinger, der fremgår af de analyser og beskrivelser, der er lavet for de enkelte landskabskarakterområder og som kan ses på kommunens hjemmeside.

De enkelte landskabskarakterområder har hver deres særlige karakter, der skabes i et samspil mellem naturgrundlaget, arealanvendelse og de visuelle forhold. Faaborg-Midtfyn Kommune dækker helt eller delvis 24 landskabskarakterområder, der således er opdelt ud fra både geologiske, geografiske, rumlige og kulturhistoriske træk.

Landskab der skal beskyttes

Omfatter de karakterområder, områder med særlige visuelle oplevelsesmuligheder herunder kystforlandet. Særlige visuelle oplevelsesmuligheder kan f.eks. være markante udsigter, særlige kulturhistoriske mønstre og strukturer, store sammenhængende naturområder eller tydelige geologiske formationer, som fortæller om landskabernes tilblivelse. Kystforlandet udgøres af det kystnære landskab, hvorfra der er visuel sammenhæng med den tilstødende vandflade.

I de landskabelige beskyttelsesområder skal der tilstræbes en udvikling, hvor de karaktergivende landskabselementer eller særlige visuelle oplevelsesmuligheder ikke forringes. Områderne er generelt særligt sårbare over for byudvikling, større tekniske anlæg, herunder vindmøller, master m.v., bebyggelse, infrastrukturanlæg, råstofindvinding samt i visse tilfælde tilplantning.

Bade- og bådebroer er et væsentligt visuelt element i det kystnære landskab. Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at etablering af nye bade- og bådebroer kun bør ske i forbindelse med arealer med offentlig adgang eller i forbindelse med fællesarealer til campingpladser, sommerhus- og boligområder. De åbne kyststrækninger søges friholdt for nye broer. I byområder bør der ikke gives tilladelse til nye bade- og bådebroer, hvis der i forvejen er broer, der kan benyttes.

Landskab der skal vedligeholdes

Omfatter områder, hvor landskabskarakteren er karakteristisk, men hvor der ikke er særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Her bør de karaktergivende landskabselementer vedligeholdes i det omfang, det sikrer og varetager de landskabelige bevaringsværdier. Ændringer bør ske som led i vedligeholdelse af landskabskarakteren. Der må ikke planlægges eller gennemføres byggeri eller anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af jordbrug, med mindre det begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn og ikke væsentligt forringer landskabets karakter.

Landskab der kan ændres

I områder, hvor landskabskarakteren er svag eller under hastig forandring pga. nye funktioner, råstofgravning mv., er der mulighed for at ændre og skabe en ny landskabskarakter, grobund for nye oplevelser, anvendelser eller lignende. Ændringerne bør foretages i harmoni med det omkringliggende landskab.

Udpegningsgrundlag

Udpegningerne og retningslinjer tager udgangspunkt i en landskabsanalyse, der er lavet efter "Landskabskaraktermetode". Metoden er nærmere beskrevet i Miljøministeriets publikation: ”Vejledning om landskabet i Kommuneplanlægningen”, der findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Analysen er suppleret med en særlig kortlægning af kystforlandet, der udgør den del af det kystnære landskab, hvor der er visuel sammenhæng med den tilstødende vandflade.

 

Det er kommunalbestyrelsens opfattelse, at landskaberne i kommunen er en lokal styrke, som har stor betydning for kommunens kvalitet som bosted og feriemål, men som der nødvendigvis også skal tages vidtgående hensyn til, hvis landskaberne også fremover skal være en væsentlig ressource.

I 2008 fik kommunen gennemført en landskabsanalyse, der skal sikre et fagligt solidt og dokumenteret grundlag for udpegningen af særlige landskabsværdier og for retningslinierne i kommuneplanen. Analysen har dannet grundlag for en afvejning af landskabsinteresser i forhold til andre samfundsmæssige interesser.

Resultatet er en opdeling af kommunen i landskabsområder der skal hhv. beskyttes og vedligeholdes, samt områder der kan ændres. Disse kategoriseringer uddybes i afsnittets redegørelse.