Råstoffer

Råstofloven har til formål at sikre, at forsyning og indvinding af råstoffer som sand, grus og sten sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i lovens § 3. Som en vigtig del heraf skal Regionsrådene lave en råstofplan, hvor der udpeges graveområder for råstoffer og råstofinteresseområder under hensyn til en lang række andre interesser i det åbne land som for eksempel beskyttelese af landskaber, miljø- og naturbeskyttelse og hensyn til naboer.

Kommunalbestyrelsen er bundet af regionens råstofplan, og kommuneplanen skal tage hensyn til den, når der udpeges nye arealer til byudvikling eller skovrejsning mv. Kommunene skal også følge regionens råstofplan i administration af tilladelser til råstofgravning.

Råstofplanens arealudlæg samt retningslinier gengives i dette afsnit af kommuneplanen for at sikre at erhvervsliv, foreninger og borgere kan få kendskab til råstofplanen og dens udpegninger af råstofområder, og dermed også konsekvenser i forhold til andre arealudpegninger i kommuneplanen.

Regionens råstofplan fremgår af kortet.

Regionens råstofplan

Region Syddanmark skal efter Råstofloven undersøge og kortlægge forekomster af råstoffer på land. Det drejer sig hovedsagelig om forekomster af sand, grus og sten og ler. Regionsrådet udarbejder en råstofplan på baggrund af råstofkortlægningen og forventninger til råstofforbruget i planperioden. Planen indeholder bl.a. retningslinjer og områdeudpegninger.

Råstofplanens retningslinjer

Planen indeholder retningslinjer for ressourcebeskyttelse, indvindingstilladelser, efterbehandling af færdiggravede områder og særlige retningslinjer for visse graveområder og kommuner. De kan sammen med hele råstofplanen ses på Region Syddanmarks hjemmeside.

Råstofplanens områdeudpegning

Råstofområder fremgår af kommuneplanens interaktive kort /hovedkort 8. Råstofplanen udlægger graveområder, som er de arealer, der er reserveret til råstofindvinding i planperioden. Råstofinteresseområde er områder, der reserveres til råstofindvinding på længere sigt. Her skal der ske en nærmere kortlægning af forekomsten af råstoffer og en afvejning i forhold til andre arealinteresser, inden de kan overgå til egentlige råstofområder. Råstofplanen skal revideres hvert fjerde år. Råstofplan 2016 er den gældende.

Afvejning af de forskellige interesser i det åbne land

Planen skal tage hensyn til regionens behov for råstoffer af forskellig art og kvalitet, sikre råstofressourcernes udnyttelse og tage hensyn til råstoferhvervet. Regionsrådet skal i planen afveje dette over for hensynene til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelse af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og kystsikkerhed og ulemper for luftfarten i forhold til fuglelivet i grusgravesøer mv. efter lovens § 3.

Forholdet mellem råstofplan og kommuneplan

Kommunalbestyrelsen er bundet af råstofplanen med hensyn til kommunens planlægning for eksempel i forhold til udlægning af byvækstområder og skovrejsningsområder. Det betyder, at kommuneplanen ikke må stride mod en råstofplan udarbejdet af regionsrådet efter råstoflovens § 5a.

Kommunalbestyrelsen meddeler gravetilladelse

Tilladelse til råstofgravning gives af kommunalbestyrelsen på baggrund af Regionens råstofplan. Kommunalbestyrelsen har derudover ansvaret for at føre tilsyn med overholdelsen af de vilkår, som kommunen har fastsat i forbindelse med tilladelsen.

Arealudlæg i kommunen

Kommunen har tre større graveområder ved henholdsvis Bramstrup, Espe og Tarup-Davinde, samt 4 mindre ved hhv. Skallebjerg og Haagerup. I forhold til Regionens Råstofplan 2012 med tillæg er der i Råstofplan 2016 med tillæg (gældende) udlagt to nye mindre graveområde i kommunen. Region Syddanmark påbegyndte udarbejdelsen af Råstofplan 2020 i 2018 med indkaldelse af ideer og forslag.

Kommunen har tre større graveområder ved henholdsvis Bramstrup, Espe og Tarup-Davinde, samt 2 mindre ved hhv. Skallebjerg og Haagerup. I forhold til Regionens Råstofplan 2008 med tillæg (gældende) er der i Råstofplan 2012 ikke udlagt nye graveområde i kommunen.

I Råstofplan 2012 er der sket en reduktion/justering af de områder som er udpeget som råstofinteresseområder. Kommunalbestyrelsen har i et høringssvar til regionen peget på, at interesseområderne ved Håstrup samt Svanninge Bakker bør tages ud, da landskabelige, geologiske, natur- og miljømæssige interesser samlet set taler imod tilladelse til råstofgravning. Kommunen opfordrer generelt regionen til i et samarbejde at få gennemgået de øvrige råstofinteresseområder, så eventuelt andre ikke egnede arealer kan tages ud af udpegningen. Dette for at skabe så stor klarhed som muligt for råstofindustrien samt beboere inden for de udlagte områder og af hensyn til tilflyttere.

Råstofplan 2012 er på tidspunktet for Kommunplan 2013's vedtagelse ikke gældende, idet den er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.