Faaborg-Midtfyn i regional, national og international sammenhæng

Faaborg-Midtfyn Kommune kan langt hen ad vejen skabe sin egen udvikling, men vi er også i høj grad påvirket af den verden, vi er en del af, og den er under hastig forandring. Forandringernes hastighed er højere end nogen sinde. Derfor er det vigtigt, at vi tager bestik af verden omkring os, hvad enten det er det lokale på Fyn, det regionale i Syddanmark, det nationale eller det internationale.

Vi er en del af en verden i fremgang men også usikkerheder

Efter en årrække med lavkonjunktur efter finanskrisen er der igen kommet gang i økonomien. Beskæftigelsen i Danmark er høj, virksomhederne klarer sig godt, flere virksomheder udnytter den moderne teknologi og flytter produktionen tilbage til Danmark, familiernes økonomiske råderum er højt og renten er lav. Alt sammen giver grund til optimisme og en tro på, at vi er midt i et langvarigt opsving, men der tegner sig også skyer i horisonten, som er blevet tydeligere i den seneste tid. Truende handelskrige, Brexit mv. skaber usikkerhed om, hvorvidt opsvinget varer ved i flere år endnu, eller om vi igen skal forberede os på dårligere tider. Der tegner sig også en stærkere tendens til at både stater, lokale myndigheder, virksomheder og borgere nu for alvor begynder at handle på klimaudfordringerne.

Perspektiverne ude i verden får Faaborg-Midtfyn Kommune til at gøre tre ting. Med udviklingsstrategien slås det fast, at Faaborg-Midtfyn Kommune for det første vil gribe mulighederne, mens de er her. Vi har f.eks. set, at folk nu igen gerne vil flytte til kommunen efter en periode efter finanskrisen, hvor udviklingen klumpede sammen i de store byer. Den mulighed vil vi gribe, og vi vil sørge for, at døren står åben for alle, der gerne vil bo i vores dejlige kommune. For det andet er vi bevidste om, at vi skal fortsætte vores samarbejde med de andre kommuner på Fyn. Vi skal selv gå efter vækst og udvikle vores egen kommune, men der er også meget, vi ikke kan skabe alene. Derfor vil vi fortsat samarbejde tæt med kommunerne på Fyn og gerne udvide samarbejdet og i øvrigt søge indflydelse, hvor det kan gavne udviklingen i vores kommune. For det tredje er det vigtigt, at vi i en omskiftelig verden følger udviklingen endnu tættere og er klar til at rette ind og slå til, når der viser sig nye udfordringer eller tegner sig nye muligheder.

Fyn ligger godt placeret midt i landet. Det skal vi udnytte, men det kræver, at vi på Fyn er bevidste om vores rolle nationalt og regionalt, og at vi på Fyn er gode til at varetage vores fælles interesser og udnytte vores fælles muligheder. Kilde: "Strategi FYN 2018-21", Byregion Fyn, 2018.

Samarbejdet på Fyn skal fastholdes og udvikles

Faaborg-Midtfyn Kommune havde ved den seneste kommuneplan i 2013 et mål om at bidrage til at styrke samarbejdet på Fyn. Det er i den grad lykkedes. Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i dag bl.a. i Byregion Fyn, FilmFyn og Erhvervshus Fyn. I Erhvervshus Fyn samarbejdes om bla. Destination Fyn, Odense Robotics, sportevents mv.

Byregion Fyn

Faaborg-Midtfyn Kommune har siden starten i 2013 indgået i et samarbejde om at skabe udvikling og vækst på Fyn og øerne i regi af Byregion Fyn. Alle kommuner på Fyn og på øerne er med i samarbejdet bortset fra Middelfart Kommune, som samarbejder med Trekantområdet.

Gennem Byregion Fyn står kommunerne sammen om en fælles politisk retning og prioritering på udvalgte områder, hvor det giver mening at samarbejde, fordi fælles handling er bedre og billigere. Byregion Fyn giver herudover mulighed for at samarbejde om regionale og nationale anliggender, der angår hele Fyn. Byregion Fyn har udarbejdet Strategi FYN 2018-21 som et fælles grundlag for samarbejde. Der er tre områder for de kommende års fælles indsats:

  • Arbejdsmarked & Uddannelse er et nyt samarbejdsområde og er kendetegnet ved et stort behov for samarbejde med eksempelvis de fynske arbejdsmarkeds- og uddannelsesinstitutioner. Formålet er at fremme væksten i erhvervslivet og f.eks. sikre, at vækstbrancherne på Fyn kan fortsætte deres udvikling, og sikre at der er god og kvalificeret arbejdskraft.
  • Bosætning & Attraktivitet, hvor kommunerne i dag arbejder hver for sig med at fremme bosætningen i deres kommune. Det skal selvfølgelig fortsætte, men det giver også god mening at samarbejde om at aftale en arbejdsdeling mellem kommunerne, at få større effekt af de i indsatser, som kommunerne hver især står for, og sammen at markedsføre Fyn og øerne som et godt sted at bo.
  • Infrastruktur & Mobilitet, hvor Byregion Fyn har vedtaget en fælles Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35, Energiplan Fyn og Fælleskommunal Mastepolitik og dermed skabt et fælles grundlag, som nu skal omsættes til handling. Byregion Fyns strategi for infrastruktur og mobilitet indebærer bl.a., at kommunerne på Fyn fortsat bakker op om timemodellen, så Fyn får hurtige og komfortable forbindelser til København, Aarhus og andre større byer i Danmark, ligesom det vil være en stor fordel at få bedre jernbaneforbindelser til Hamburg og det europæiske højhastighedsnet.


Fyn er geografisk en klart afgrænset byregion, og der er en klar rollefordeling mellem Odense som hovedby og de omkringliggende byer, landområder og øer. Tilsammen udgør Fyn en stærk enhed, og det er i bevidstheden om, hvilken rolle vi ønsker at spille på Fyn, og viljen til det gode samarbejde, den stærke byregion skabes. Kilde: "Strategi FYN 2018-21", Byregion Fyn, 2018.

Erhvervshus Fyn

Faaborg-Midtfyn Kommune stiftede i 2012 Udvikling Fyn sammen med Assens, Odense, Svendborg og Nyborg kommuner med det formål at fremme vækst og jobskabelse på Fyn. Udvikling Fyn blev fra 1. januar 2019 videreført som Erhvervshus Fyn, som dækker alle kommuner på Fyn med undtagelse af Middelfart Kommune. Samtidig bliver de ni kommuner på Fyn også en del af FilmFyn og Beredskab Fyn, ligesom turismeindsatsen bliver fælles på tværs af kommunegrænserne. Samlingen af indsatsen i Erhvervshus Fyn vil bl.a. betyde, at de cirka 20.000 virksomheder i de ni kommuner på Fyn vil få ét hus at gå til, når de søger specialiseret vejledning og hjælp til udvikling, automatisering, digitalisering, eksport mv. Erhvervshus Fyn erstatter ud over Udvikling Fyn også Væksthus Syddanmark, som bliver lukket ned 1. januar 2019 efter et politisk forlig på Christiansborg.

Arbejdet med erhvervsfremme omfatter en række brancher, som har lovende vækstmuligheder på Fyn. Som eksempler kan nævnes turisme, fødevarer og robotteknologi, som på forskellig måde har stor betydning for fremtidens erhvervsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune, og som alle er felter, som Faaborg-Midtfyn Kommune har stor interesse i at fremme.

Samarbejde om større projekter og planer

Faaborg-Midtfyn Kommune ser det som en vigtig indsats at knytte hele kommunen mere effektivt op på Odense og den overordnede infrastruktur, dvs. motorvejene, den nye letbane i Odense og jernbanenettet. Især skal der sættes fokus på at forbedre tilgængeligheden fra Faaborg-egnen til Odense og motorvejene.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder sammen med Sønderborg Kommune om at få en fast forbindelsen over Bøjden til Als. En forbedret forbindelse kan aflaste Vestfyn og Trekantområdet. Den vil knytte Fyn meget bedre sammen med Als, Sønderjylland og Tyskland og skabe store regionale og lokale fordele for f.eks. SDU, Danfoss, erhverv og turisme bredt set og bosætning.

Faaborg-Midtfyn Kommune lægger stor vægt på at bevare og udvikle Faaborg Havn som trafikhavn og styrke forbindelsen til Ærø.

Der er herudover behov for samarbejde om beskyttelse og benyttelse af større naturområder, landskaber, vandområder mv., som typisk går på tværs af flere kommuner. Som eksempel kan nævnes Grønt Danmarkskort og Geopark Det Sydfynske Øhav.

Det regionale samarbejde

Regionernes fremtid er under forandring. Som nævnt er erhvervsfremme overdraget til de nye erhvervshuse, og Region Syddanmark varetager ikke mere opgaven med at levere analyser og sætte emner til debat om den regionale udvikling i Syddanmark. Der er lige nu overvejelser på statsligt niveau om regionernes fremtid. I januar 2019 har Regeringen bl.a. foreslået en sundhedsreform, som indebærer, at regionerne nedlægges og sygehusene overføres til Sundhedsministeriet. Det foreslås, at der oprettes 21 sundhedsfællesskaber, som skal bygges op omkring lokale sygehuse rundt om i landet og bygge bro mellem sygehus, kommune og praktiserende læge. På Fyn er der lagt op til, at Odense bliver centrum for sundhedsfællesskabet for de ni kommuner på Fyn. Middelfart Kommune vil ifølge forslaget blive tilknyttet et sundhedsfællesskab i Vejle.

Regionernes fremtid og opgavefordelingen er ikke afgjort, men med de beslutninger, der allerede er taget, vil samarbejdet på Fyn om erhvervsudvikling og regional udvikling blive endnu vigtigere. Måske vil samarbejdet også komme til at omfatte sundhedssamarbejde, og her er det f.eks. vigtigt at akutmodtagelsen i Svendborg bevares. Der kan også blive behov for, at kommunerne på Fyn søger samarbejde med andre geografiske områder, når der er behov for at samarbejde om emner, hvor Fyn har en fælles interesse med andre områder.

Landsplanlægning

Erhvervsministeriet har offentliggjort Landsplanredegørelse 2019, som følger op på den nye planlov fra 2017 og beskriver de nationale interesser i kommuneplanlægningen. I tråd med lovændringerne og de statslige udmeldinger har Faaborg-Midtfyn Kommune valgt at revidere kommuneplanens afsnit om produktionserhverv, klimatilpasning og kysterosion, kulturarv, Grønt Danmarkskort og udpege omdannelseslandsbyer. Senere vil der blive arbejdet med strategisk landsbyplanlægning og resultatet vil blive indarbejdet i kommuneplanen.