Naturinteresser

Øhavet, de store skove og søer, de bakkede landskaber og de mange kulturhistoriske perler er måske kommunens største aktiver. Kommunen rummer store naturværdier af international betydning inden for de såkaldte Natura 2000 områder. Der er særlige forpligtigelser til at sikre og styrke disse naturværdier. Også udenfor disse områder er der mange værdifulde naturområder, som skal beskyttes og udvikles for at sikre den biologiske mangfoldighed og naturkvaliteten.

Kommuneplanen skal sikre varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresser. Som del heraf skal der udpeges områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser, og en naturkvalitetsplan, der vil danne grundlag for administration af en række love og prioritering af naturforvaltning. Kommuneplanen skal desuden på kort vise beliggenheden af Natura 2000 områderne samt fredede områder.