Vandmiljø

Det er et samfundsmæssigt mål, at vandløb, søer og kystvande skal have en god vandkvalitet og et alsidigt dyre- og planteliv. Desuden skal mennesker, dyr mv. beskyttes mod skadelige, miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

Miljøkravene til vandmiljøet (overfladevand og grundvand) er fastsat i EU’s vandrammedirektiv og gennemført udmøntes i Danmark ved lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning samt en række tilhørende bekendtgørelser. i Miljømålsloven.

Miljømålene for vandmiljøet med tilhørende indsatsprogram fremgår af de statslige vandplaner. Kommunen udarbejder på det grundlag vandhandleplaner med prioritering af indsatsen samt en tilhørende tidsplan.

Vandområdeplaner Vandplaner

Miljømål og retningslinjer for søer, vandløb og kystvande samt grundvand er fastlagt i Vandområdeplan 2015-2021 de statslige vandplaner efter lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning samt en række tilhørende bekendtgørelser Miljømålsloven.
Faaborg-Midtfyn Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn fire vandplaner: 1.12 Lillebælt Fyn, 1.13 Odense Fjord, 1.14 Storebælt og 1.15 Sydfynske Øhav. Planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Naturstyrelsens hjemmeside.

Vandområdeplanerne er et informationsredskab der beskriver, hvordan Danmark implementerer EU's vandrammedirektiv. Indholdet i vandområdeplanerne og det tilhørende MiljøGIS-kort er dermed ikke bindende. Det bindende indhold i implementeringen af vandrammedirektivet er udmøntet i bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer og en række andre bekendtgørelser.

Vandplanens retningslinjer har i henhold til miljømålslovens § 25 til formål at understøtte vandplanens indsatsprogram med supplerende foranstaltninger med henblik på at opnå god tilstand i alle vandforekomster. Retningslinjerne har bindende virkning overfor myndigheders fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager inden for hovedvandoplandet.
Ved meddelelse af tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand i vandoplandene gælder generelle retningslinjer samt mere specifikke retningslinjer for spildevand, vandløb, søer, grundvand, kystvande, blandings- og aktivitetszoner, miljøfarlige forurenende stoffer samt i for koordinering af vandplaner og Natura 2000-planer. Retningslinjerne er enslydende i alle vandplaner.

Samlet set består vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser af

  • Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, der fastlægger miljømålene for vandområderne
  • Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, der fastlægger de indsatser, der skal gennemføres for at nå miljømålene
  • En vandområdeplan for hvert af Danmarks 4 vandområdedistrikter (Jylland/Fyn, Sjælland, Bornholm og Internationalt Vandområdedistrikt)
  • Kort på MiljøGIS

Indsatsprogram

Vandområdeplanen er gældende fra 2015-2021. Indsatsprogrammet for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn fremgår af bekendtgørelse om indsatsprogrammer. Indsatsprogrammet indeholder en henvisning til de grundlæggende foranstaltninger og omfatter supplerende foranstaltninger, som skal gennemføres for at nå miljømålene for de målsatte vandområder.

De statslige vandplaner indeholder et bindende indsatsprogram frem til og med 2015 til opfyldelse af miljømålene. Vandplanerne er gældende fra 22. december 2011.

Indsatsprogrammet er opdelt i generelle virkemidler og målrettede virkemidler. De generelle virkemidler implementeres via sektorlovgivningen. Det gælder f.eks. regler for randzoner langs vandløb og søer samt for efterafgrøder. De målrettede virkemidler gælder kun bestemte arealer, der er udpeget i vandplanerne. Det gælder f.eks. vandløbsstrækninger, hvor vedligeholdelsen skal ændres eller åbning af rørlagte vandløb.

Vandhandleplaner

Kommunalbestyrelsen skal senest et år efter vandplanernes offentliggørelse udsende en vedtaget vandhandleplan. Vandhandleplanen skal beskrive hvordan den målrettede del af vandplanernes indsatsprogram tilrettelægges og prioriteres i kommunen, så den fastlagte indsats kan gennemføres inden udgangen af 2015. I Faaborg-Midtfyn Kommune omfatter vandhandleplanen indsatsprogrammer fra de 4 vandplaner, der geografisk berører kommunen. Vandhandleplanen kan ses her med tilhørende kortgrundlag for de målrettede virkemidler.