Spildevand

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at planlægge rensning og bortskaffelse af spildevand i kommunen. Planlægningen skal sikre en effektiv spildevandsrensning samt medvirke til opfyldelse af vandmiljømål. Miljømål for de enkelte vandområder og retningslinier for spildevandsrensning er fastsat i statens vandplaner.

  • At rensning og bortskaffelse af kommunens spildevand gennemføres på en økonomisk og miljømæssig forsvarlig vis.
  • At erhvervsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag baseret på bedst tænkelige teknologi og praksis og i respekt for vandområdernes miljømål.
  • At kommunens vandhandleplaner på spildevandsområdet virker for opfyldelse af vandplanernes miljømål.

Vandplaner

Statens vandplaner indeholder retningslinier for spildevandsplanlægning og udledning af spildevand. Retningslinierne skal understøtte vandplanens konkrete indsatsprogram med henblik på at opnå målopfyldelse i alle vandområder. Retningslinierne i vandplanerne har bindende virkning overfor kommunens fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager indenfor det pågældende vandplanopland.

Faaborg-Midtfyn Kommune er berørt af de 4 hovedvandoplande i statens vandplaner:

  • 1.12 Lillebælt/Fyn
  • 1.13 Odense Fjord
  • 1.14 Storebælt
  • 1.15 Det Sydfynske Øhav

For hvert hovedopland er der udarbejdet en vandplan. Med baggrund i disse har kommunen udarbejdet vandhandleplaner, der beskriver realisering af vandplanindsatsen inden for kommunens geografiske område.

Vandplaner og tilhørende retningslinier kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.

Spildevand generelt

Spildevandspåvirkninger af vandområderne sker primært fra renseanlæg, regnbetingede udløb fra separat- og fælleskloakerede områder samt fra den spredte bebyggelse.
Påvirkningen af vandområderne relaterer sig specielt til spildevandets indhold af iltforbrugende organisk stof, kvælstof, fosfor, miljøfarlige forurenende stoffer samt sygdomsfremkaldende bakterier og vira. Dertil kommer den fysiske påvirkning af især vandløb fra kortvarige men intense regnbetingede udløb.

Regnbetingede udløb

Regnbetingede udløb kommer fra regnvandsledninger i separatkloakerede områder eller fra fællesledninger i fælleskloakerede områder.
I separatkloakerede områder ledes regnvand fra befæstede arealer via regnvandsledningen til et nærliggende vandområde eller til nedsivning.
I fælleskloakerede områder ledes en blanding af spildevand og regnvand til et nærliggende vandområde. Udledningen sker når kloakken bliver overbelastet.
Vandplanerne angiver en indsats for reduktion af regnbetingede udløb fra fælleskloakkerne.

Renseanlæg

Spildevand fra de kloakerede områder bliver renset på FFV Spildevand A/S’ renseanlæg, inden det bliver udledt til kystvande eller vandløb. Kvaliteten af det rensede spildevand skal som minimum overholde de krav, der er angivet i spildevandsbekendtgørelsen. Derudover er renseanlæggene omfattet af en spildevandstilladelse, der angiver skærpede krav til rensningen. Staten fører tilsyn med kvaliteten af det rensede spildevand.

FFV Spildevand A/S’ renseanlæg renser generelt spildevandet meget effektivt.

Det åbne land

I det åbne land ledes husspildevand via private renseanlæg til et nærliggende vandområde eller til nedsivning. Regionsplanens årelange indsats for forbedret spildevandsrensning af spildevand fra den spredte bebyggelse har medført en væsentlig reduktion i tilførslen af organisk stof, kvælstof og fosfor til søer og vandløb. Indsatsen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land bliver ført videre i vandplanerne.

Organisationsniveauer på spildevandsområdet

Spildevandsbehandlingen i Faaborg-Midtfyn Kommune er opdelt i 2 organisationsniveauer. Driftsopgaverne er samlet i kommunens spildevandsforsyningsselskab FFV Spildevand A/S, mens planlægning, myndighedsbehandling og tilsyn varetages af kommunen. Driftsopgaverne omfatter hovedsageligt vedligeholdelse af det eksisterende kloaknet, drift af FFV Spildevand A/S’ renseanlæg samt tømning af bundfældningstanke.

FFV Spildevand A/S ejer alle kommunens tidligere offentlige spildevandsanlæg.

Fælles kommunale selskaber

Faaborg-Midtfyn Kommune anvender følgende fælleskommunale selskaber:

  • Modtagestation Syddanmark I/S indsamler og håndterer farligt affald fra 15 syddanske kommuner, herunder tømning og behandling af opsamlet materiale fra olie-/benzinudskillere.

Kommunalbestyrelsen vil udarbejde vandhandleplaner for spildevandsområdet. Vandhandleplanerne skal sammen med spildevandsplanen udmønte vandplanernes spildevandsindsats.