Produktionsvirksomheder

Med den moderniserede planlov blev der indført regler, som sikrer, at kommunerne i sin planlægning skal redegøre for og tage hensyn til produktionsvirksomhederne og sikre deres udviklingsbehov. Kommuneplanen kan derfor udpege erhvervsområder der forbeholdes produktionsvirksomheder, transport og logistikvirksomheder, hvis dette vurderes nødvendigt og dermed sikre, at områderne friholdes for boliger eller anden følsom anvendelse.

  • At undgå miljøkonflikter ved udlæg af nye boligområder og anden miljøfølsom anvendelse samt, at sikre eksisterende virksomhedernes fortsatte drifts- og udviklingsmuligheder
  • Sikre god afstand mellem forureningsbelastede aktiviteter og nye områder udlagt til boliger, rekreative anvendelser, institutioner mv.
  • Kommende lokalplanlægning skal sikre virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Hvis arealanvendelsen omkring virksomhederne ændres, skal lokalplanen indeholde redegørelse for, hvordan planen tager højde for produktionserhvervet i området.

3.2.1 Nye erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder

Ved udvidelse eller nyetablering af erhvervsområder som er forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder skal udvidelsen/nyetableringen placeres, hvor de ikke giver anledning til miljøgener for eksisterende miljøfølsom anvendelse.

3.2.2 Nye arealer til miljøfølsom anvendelse

Ved udlæg af nye arealer til miljøfølsom anvendelse (eksempelvis boliger, kontor, rekreative arealer, hoteller o.lign.) skal udlægget vurderes i forhold til den potentielle påvirkning fra produktionsvirksomheder, og den potentielle begrænsning for produktionsvirksomhedernes udviklingsmuligheder. Nye udlæg må ikke begrænse produktionsvirksomheder, som er beliggende i erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder. Ligeledes bør der tages hensyn til produktionsvirksomheder i øvrige erhvervsområder.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe gode rammer for vækst- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomhederne, som er med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i kommunen. Kommunen har således fokus på at skabe gode betingelser for virksomhederne, så aktiviteter i områder der grænser op til byen og andre områder med følsom anvendelse ikke skaber problemer for dem. Faaborg-Midtfyn Kommune har endvidere særligt fokus på at fastholde og udvikle de særlige udviklingsmuligheder, som byerne langs motorvejen har.

Kommunens planlægning skal sikre virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder og give gode muligheder for, at nye virksomheder kan etablere sig.

Planloven indeholder regler, som sikrer, at kommunerne i deres planlægning skal tage hensyn til produktionsvirksomheder, herunder deres drifts- og miljøvilkår samt deres udviklingsbehov.

Kommunerne kan således i kommuneplanen udpege erhvervsområder, som fremover skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og sikre, at de samt næromgivelser friholdes for nyudlæg boliger, kontorbyggeri o.l. følsom anvendelse. Målet er at undgå potentielle miljøkonflikter og sikre virksomhedernes udviklingsmuligheder. Kommunen kan imidlertid også vurdere, at det ikke er relevant at udpege nye særlige områder til produktionsvirksomheder, hvis der fx findes eksisterende områderne i passende afstand til nye byudviklingsområder, eller hvis erhvervsområderne er velfungerende og tilpasset omgivelserne.

Hensigten med lovens bestemmelser om produktionsvirksomheder er, at rette fokus på især større virksomheder med væsentlige investeringer knyttet til beliggenheden, virksomheder med oplandseffekt, f.eks. transport-, havne-, råstofs- og forsyningsvirksomheder samt virksomheder som har regional betydning. Kommunerne kan planlægge områder forbeholdt produktionserhverv - og som følge deraf udlægge konsekvensområder - for at beskytte produktionsvirksomhederne mod skærpede miljøkrav som følge af nyudlagte nærliggende områder med støjfølsom anvendelse.

Planlovens definition på produktionsvirksomheder* tager udgangspunkt i følgende miljøkategorier:

  • Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen
  • Maskinværkstedsbekendtgørelsen
  • Virksomheder omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, dog ikke husdyrbrug
  • Transport- og logistikvirksomheder (fx pakkecentraler) samt
  • Virksomheder der hidtil har ligget under godkendelsesbekendtgørelsen, men som udskilles i særskilte branchebekendtgørelser. En mindre del vil desuden være omfattet af risikobekendtgørelsen.

* Produktionsvirksomheder defineres som virksomheder der er omfattet af kravet om miljøgodkendelse eller om regelmæssige tilsyn. Produktionsvirksomheder omfatter bl.a. fremstillingsvirksomheder indenfor bygge- og anlægsbranchen, landbrug (planteavl, inkl. skovbrug), gartneri og fiskeri

Der er foretaget en søgning i Miljøstyrelsens database Digital MiljøAdministration. Heraf fremgår det, at der er registreret 73 virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune som har en miljøgodkendelse. Efter lukningen af slagteriet i Faaborg, er der ingen risikovirksomheder i kommunen.

For hver miljøgodkendt virksomhed er det indenfor en afstand på 500 meter undersøgt, om der er byudviklingsområder eller områder der fortættes. Hvis der ikke er væsentlige byudviklingsinteresser, -fortætning eller byomdannelsesinteresser indenfor 500 meter udlægges der ikke et konsekvensområde. Konsekvensområder kan beskrives som et område, hvor indenfor der skal udvises særlig opmærksomhed, samt hvor der kan stilles særlige krav i forbindelse med etablering af fx boliger.

Der er i Kommuneplan 2019 kun udlagt nye arealer til erhvervsformål ved længerevarende eksisterende erhverv i det åbne land. Dette skyldes dels et ønske om at begrænse inddragelsen af nye arealer til byformål dels, at der stadig er en forholdsvis stor rummelighed til nye erhvervsvirksomheder i kommunen.

Med Kommuneplan 2019 udlægger kommunen kun meget begrænset areal til nye boligområder og anden støjfølsom aktivitet og kun få af disse er lokaliseret i umiddelbar nærhed til erhvervsområder eller produktionsvirksomheder. Ved disse få boligområder skal det ved detailplanlægning sikres at de eksisterende erhverv og produktionsvirksomheder ikke begrænses i deres drifts og udviklingsmuligheder. Da det vurderes, at eksisterende virksomheders udviklingsmuligheder ikke begrænses af nærliggende boligområder, o.l. udlægges der med denne kommuneplan ikke nye områder forbeholdt produktionserhverv jf. planlovens § 11a stk. 1 nr. 24. Produktionserhverv, der har behov for en særlig håndtering for ikke at blive mødt af skærpede miljøkrav, vurderes således at være beskyttet via planlovens bestemmelser til sikring af, at der ikke må udlægges områder til miljøfølsom anvendelse når de er støjbelastede eller belastet af lugt, støv eller anden luftforurening.

Såfremt disse forhold ændrer sig, vil der blive udlagt områder forbeholdt produktionserhverv.

Da der ikke udpeges nye områder forbeholdt produktionserhverv, er udpegning af konsekvensområder ikke relevant for indeværende kommuneplan. Det skal imidlertid understreges, at der som led i en lokalplanlægning for et erhvervsområde vil blive taget hensyn til produktionserhverv og virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder såvel indenfor området som i nærheden dertil.

Kommuneplanen indeholder arealer til forskellige former for byudvikling, som fx. nye boligområder, erhvervsområder og områder til offentlige formål.

Ringe har et veludviklet erhvervsliv og et godt og attraktivt erhvervsområde at bygge videre på. I Årslev og Nr. Lyndelse er der områder med attraktive beliggenheder tæt på motorvejen. Faaborg er en attraktiv by, der kan skabe sin egen erhvervsudvikling.

I de mindre byer er der lagt vægt på at fastholde arealer, der sikrer, at eksisterende virksomheder kan udvikle sig og i øvrigt at der fastholdes arealer til udvikling af det lokale erhvervsliv.

Årslev – Sdr. Nærå

Der er registreret 4 virksomheder i Årslev som har miljøgodkendelse. Virksomhederne er placeret i god afstand fra byvækstområdet (> 500 m). Ud fra virksomhedernes type og placering, vurderes det, at byvækstområdet ikke pålægger begrænsninger for virksomhedernes drift. Der udlægges derfor ikke erhvervsområder der forbeholdes produktionsvirksomheder.

Nr. Lyndelse – Nr. Søby

I Nr. Lyndelse er der udlagt et større erhvervsområde i den nordlige del af byen (Nrl.E.5) samt to mindre områder i den sydlige del (Nrl.E.3, Nrl.E.4).

Erhvervsområdet i Nr. Lyndelse rummer to virksomheder der har miljøgodkendelse. Virksomhederne bliver ikke begrænset i deres drift- og udviklingsmuligheder, da der ikke udlægges områder til byomdannelse eller nye områder til byudvikling eller anden miljøfølsom anvendelse i tilknytning dertil.

I Nr. Søby er der to mindre erhvervsområder i dn sydlige bydel (Nrl.E.1 og Nrl.E.2). Der ligger ingen virksomheder i Nr. Søby som har miljøgodkendelse.

Ringe

Kommuneplanen fastlægger, at Ringe skal vokse mod syd, vest og nord. I Ringe er der byomdannelsesområder på jernstøberigrunden ved Ring Station og ved kolonihaveområdet ved Ørbækvej. På sigt kunne "Foderstoffen" øst for jernstøberigrunden tænkes omdannet til byformål. Endelig er der overvejelser om byomdannelse i området omkring Algade.

Der er ingen produktionsvirksomheder i nærheden af byvækst- og byomdannelsesområderne i Ringe. På den baggrund, vurderes det, at der ikke skal udlægges erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder, transport og logistikvirksomheder.

Rin.E.6 – Erhvervsområde Rynkeby Foods ved Vestergade - Ringe

Rynkeby Foods er en markant virksomhed i Ringe. Virksomheden er placeret i et erhvervsområde der kun må anvendes til let industri, produktions- og lagerfaciliteter, håndværksvirksomhed med tilhørende service og administration, samt renseanlæg til processpildevand.

I forbindelse med omstruktureringen af centerrammerne for Ringe bymidte gives der mulighed for en fortætning omkring centrumpladsen. En del af dette areal ligger inden for en radius af 500 meter fra Rynkeby Foods. Det vurderes at denne mulighed for fortætning ikke vil have en påvirkning på virksomhedens vilkår, hvorfor rammen, som indeholder Rynkeby Foods ikke forbeholdes produktionserhverv og ikke afkaster en konsekvenszone.

Faaborg

Erhverv i Faaborg er lokaliseret nord for byen samt på havnen. Erhvervsområdet (Faa.E.2, Faa.E.3 og Faa.E.4) udgør et større sammenhængende område, der er godt placeret i forhold til byen. I området ligger der 6 virksomheder der har miljøgodkendelse.

Der ligger et større byvækstområde (Faa.B.20 og Faa.B.21) ved Alléskovvej ca. 1,5 km øst for Faaborg bymidte. Den nærmeste virksomhed er centralvarmeværket FFV Varme A/S. Varmeværket påvirker i sig selv ikke omgivelserne miljømæssigt. Byvækstområdet pålægger ikke virksomheden begrænsninger i forhold til drift og udviklingsmuligheder.

Virksomheder lokaliseret på havnen i Faa.E.8 (Faaborg Værft, slagterigrunden)

Jf DMA er der registreret 15 virksomheder i Faaborg der har miljøgodkendelse, hvoraf Faaborg Værft og Faaborg Værft A/S med deres placering på Værftsvej påkalder sig særlig opmærksomhed. Tidligere lå Danish Crown på Havnegade 5, men bygningerne er i dag delvist nedrevet og grunden ligger ubebygget hen. Faaborg-Midtfyn Kommune har købt grunden med henblik på at omdanne den til andre formål og udlagt området til byomdannelse. Planlægningen af slagterigrunden og havneområdet som en helhed, er i fuld gang og i april 2019 blev tre hold udvalgt til at give bud på den fremtidige anvendelse af grunden og havnen.

Erhvervsområdet som indeholder værftet forbeholdes ikke produktionsvirksomheder, idet det vurderes, at værftets drifts- og udviklingsmuligheder er sikret i den eksisterende planlægning, og at der p.t. ikke er konkrette byudviklingsinteresser i nærheden, som måtte pålægge yderligere restriktioner eller begrænsninger i deres drifts- og udviklingsmuligheder.

Kommunen sikrer produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder ved at friholde en passende afstand omkring virksomhederne, hvor der ikke udlægges nye arealer til boligformål eller anden miljøfølsom arealanvendelse.

Kommunen vil desuden sikre, at eksisterende produktionsvirksomheder ikke påføres omkostninger til afværgeforanstaltninger, som ligger udover deres miljøgodkendelse som følge af, at der planlægges for ændret anvendelse på omkringliggende arealer.

Kommunen vil udpege erhvervsområder, der forbeholdes produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder med henblik på at friholde områderne for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder, når der foreligger et behov derfor.