Biogas

Biogas er en del af fremtidens energiforsyning. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der et stort biogasanlæg ved Heden planlægges der for ét biogasanlæg ved Sandholdt Lyndelse.

Det er kommunalbestyrelsens mål, at kommunen som virksomhed, i den fysiske og strategiske planlægningen samt det øvrige strategiarbejde arbejder for en omstilling af energisektoren til en mere vedvarende energiproduktion. Heri spiller biogas en væsentligt rolle.

12.7.1 Udpegning af lokaliseringsområder

Områder til lokalisering af fælles biogasanlæg fremgår af kommunens interaktive kort / hovedkort 9.

12.7.2 Anlæg ved Heden

Der kan i kommuneplanens rammeområde Hed.T.1 etableres et biogasanlæg med tilhørende funktioner inden for rammerne af den tilhørende VVM-redegørelse. [anlægget er etableret]

Placering af biogasanlæg

Faaborg-Midtfyn Kommune har udpeger to områder til lokalisering af fælles biogasanlæg.

Der er var allerede før Kommuneplan 2013 planlagt for et område til biogasanlæg ved Sandholt Lyndelse. Området har tidligere været anvendt til og skal i et vist omfang fortsat anvendes til affaldsbehandling.

Under udarbejdelsen af Kommuneplan 2013 ønskede Kommunen ønsker at sende et signal om, at realisering af biogasanlæg prioriteres, og at kommunen aktivt understøtter investeringer i anlæg til produktion af grøn energi baseret på jordbrugets restprodukter. Derfor er blev der peget på perspektivområder for yderligere muligheder for placering af biogasanlæg.

Det har vist sig, at det ikke har været muligt at finde en placering indenfor disse perspektivområder, hvor kravene til afstand fra boliger, gode adgangsforhold og ejerforhold kunne opfyldes.

For at fremme etableringen af et anlæg er der derfor også vurderet på mulige områder udenfor perspektivområdet. Udpegningen er baseret på Miljøministeriets geografiske analyse for biogasanlæg (publikationen: Sammenhængende landbrugsplanlægning). Herefter er et område udvalgt på baggrund af husdyrbrugsstrukturen, nærheden til det primære vejnet og sammenhængen til kommunens bymønster (Landbrugslandet). Der er nu placeret et biogasanlæg i dette område mellem Heden og Allested Ud fra dette peges på et område mellem Heden og Allested som en mulighed for et biogasanlæg.

Begge områder er placeret centralt i kommunen og beliggende ud til hovedvejen mellem Faaborg og Odense som betyder, at landbrug i hele kommunen potentielt vil kunne levere til et anlæg placeret på en af disse lokaliteter.

Et anlæg skal årligt kunne behandle Anlægget ved Heden behandler årligt behandler 320.000 tons gylle fra de omkringliggende landbrug. Det er ca. 60% af den gylle der produceres i kommunen. Hertil kommer behandling af ca. 30.000 tons energiafgrøder og 10.000 tons anden biomasse. På sigt kan anlægget udvides til at behandle 500.000 t biomasse. Leveringen sker primært med lukkede tankbiler af hver ca. 36 tons.

Det forventes at anlægget kan dække 10-12.000 husstandes forbrug af energi.

En fortsat udbygning af vedvarende energikilder er i tråd med kommunens ambition på energiområdet. Den strategiske energiplan er den konkrete plan for kommunens fremtidige energiforsyning, og forventes udarbejdet i denne planperiode.

Kommunen ønsker med udpegningen af placeringsmuligheder af biogasanlæg at understøtte udviklingen.